СЕМИНАРИ
февруари-јуни 2017

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

Лидерство и менаџмент
9 мај 2017
повеќе...

Управување со човечки ресурси
29 април 2017
повеќе...

Финансиски извештаи
секој понеделник
повеќе...

Раководење со тим
секој вторник
повеќе...

повеќе за RELAX-програмата >>

Согорување-burnout
- превенција и менаџмент
24 април 2017
повеќе...

КУРСЕВИ
февруари-јуни 2017

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

Деловен асистент
28 март 2017
повеќе...

Финансиски асистент
25 април 2017
повеќе...

Деловна организација
и човечки ресурси
25 април 2017
повеќе...

Материјално сметководство
8 мај 2017
повеќе...

Сметководство
18 мај 2017
повеќе...

СИТЕ КУРСЕВИ во КОСМО >>

ноември 2015

декември 2015

јануари 2016

архива >>

Катерина Вељановска-Блажевска

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ - АЛАТКА ЗА УСПЕШНА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА

Сè што правите или говорите е односи со јавност. Некои од нив се родени да бидат одлични, некои ја постигнале големината, а некои изнајмуваат стручни лица за односи со јавност.

целиот текст >>

Весна Хриџиќ

СМЕТКОВОДСТВЕНО-ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

Целокупното работење во претпријатието како деловен систем се огледа низ извршувањето на неговите пет основни функции: набавна функција, производна функција, продажна функција, финансиска функција, информациона функција.

целиот текст >>

Искра Трајкоска

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ 

Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели.

целиот текст >>

Најчитани КОСМО-прилози

ГОВОР И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Кога конкурирате за работа лицето кое ве интервјуира...

ОРГАНИЗАЦИСКИ КОНФЛИКТИ

Традиционално, организациските конфликти се разбираат како...

КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ

Изборот на каналите на продажба, начинот на кој потрошувачите...

ТРОШОЦИ

Трошоците се во пари изразени трошења на средства и труд кои...


ПАРТНЕРИ

ГРУПА мај 2017 година

среда и четврток: 19.40 - 21.40 (x 20 предавања)

цена: 11.700,00 денари
на три месечни рати по 3.900,00 денари

ПРИЈАВА ЗА ОБУКА

Обуката се реализира со професионален софтвер
за материјално, книговодствено и комерцијално работење

повеќе >>

Guerrilla Webfare:
Unauthorized "Brand-jacking" Videos

Email Marketing:
Email Communications Strategies

ВЕСТИ за економија, екологија, енергетика - енергетска ефикасност

Македонски енергетски ден 2016

Комората на мал бизнис одржа годишно собрание. Комората е мошне активна во посредување во бизнисот, со главно дејствување насочено во областа на енергетиката, со посебен акцент на програмите од областа на енергетската ефикасност. Проектот EUREM MK досега произведе 30-тина европски енергетски менаџери со меѓународен сертификат. повеќе...

АРХИВА НА ВЕСТИ за економија, екологија, енергетика - енергетска ефиканостBeauty Macedonia

КОСМО Иновативен Центар како организација за поддршка на бизнисот има важна улога во поддршката на локалните претпријатија во извозот на европскиот и интернационалните пазари и градењето соработка со потенцијалните странски трговски партнери.

Во промотивните печатени и мултимедијални материјали, саемски презентации и промоции во странски земји КОСМО Иновативен Центар го афирмира потеклото на македонските производи со знакот за препознатливост Beauty Macedonia. повеќе...

COSMO TRADE CENTER
претставува трговски портал кој овозможува поддршка на извозната
и увозната трговија на македонските мали и средни претпријатија преку размена
на информации за производи и услуги за кои КОСМО Иновативен Центар
се јавува како застапник, дистрибутер или агент.
повеќе...

COSMO Trade Centar во претставништвото во Шведска организира промотивни активности и презентации на македонски производи и помага во трговските активности преку пристаништето Гетеборг, како влезно трговско пристаниште за скандинавските земји, Полска и Руската Федерација. Сертификат за даночен број издаден од Skatterverket (Шведска Даночна Агенција) за претставништвото на КОСМО Иновативен Центар во Шведска.

Компаниите заинтересирани за стратешки настап во земјите на BENELUX/ Белгија, Холандија и Луксембург имаат потреба за информации од локалните деловни пазари на овие земји, и пред се стратешки информации од седиштето на основните институции на EU - Брисел. COSMO Trade Center преку претставништвото во Белгија овозможува советодавни услуги и информации потребни на раководните тела на Македонските компании. Ние им овозможуваме на компаниите директен контакт со компании и институции во BENELUX или нашите консултанти од Белгија доаѓаат во вашата компанија.

Земјите од Централна Европа се приоритетни за промотивните активности на квалитетни македонски производи со ограничен рок на трајност и лимитирана вредност на транспортни / дистрибутивни трошоци вклучени во пазарната конкурентна цена. Братислава (Словачка) претставува место за координација на промотивните активности на COSMO Trade Center во регионот на Централна Европа.

Проектите за енергетска ефикасност во градежништвото, локалната самоуправа, малите и средни производни претпријатија, инвестиционите проекти во енергетиката и развојните проекти за алтернативни енергетски извори се раководат од претставникот на КОСМО Иновативен Центар во Виена, Австрија.

контакт

english мапа на сајтот

објави


 

МАЈ-ЈУНИ 2017

25 април 2017

а г е н д а

Успешното управување со човечките ресурси значи вклучување на луѓето во организацијата, помагање при реализација на нивните работни обврски, решавање на настанатите проблеми и надоместување за нивниот труд. Претпријатијата кои ќе ги подготват и организираат човековите ресурси да одговорат флексибилно на постојаните турбулентни промени ќе можат да имаат контиуниран напредок во работењето.

повеќе...

8 мај 2017

а г е н д а

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за материјалното сметководство во големопродажбата (магацинско работење) и малопродажбата (продавници на мало).

повеќе...

9 мај 2017

а г е н д а

Семинарот Лидерство и менаџмент има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација, мотивација и продуктивност.

повеќе...

20 мај 2017

а г е н д а

EUREM е стандардизирана европска Energy Manager програма за обука, која се состои од курсеви, самостојно учење и практична работа, во комбинација со пристап до Европската мрежа на алумни за континуирана размена на знаења.

повеќе...

18 мај 2017

а г е н д а

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство. Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие.

повеќе...

јуни 2017
секој понеделник

а г е н д а

Целта на обуката е учесниците да ги совладаат методите на примена и толкување на финансиски извештаи за носење одлуки во тековното и идно работење на претпријатието и организацијата. Правилното толкување на финансиските извештаи ќе доведе до реални информации за трошоците и нивното влијание во секојдневното работење.

повеќе...

јуни 2017
секој вторник

а г е н д а

Целта на обуката е учесниците - раководители на тимови - да ги совладаат техниките за формирање на тимот, раководење со тимот, градење и развивање на тимот во рамките на своето претпријатие или организација.

повеќе...

повеќе за СТУДИИТЕ >>

ПОВИК ЗА EUREM ОБУКА

НОВА ГРУПА

мај 2017 година

Европски сертифицирана програма на Индустриската комора на Нирнберг

EUREMplus Video Macedonia

Најчитани објави

МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ

Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели.


ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА

Збирот на позитивниот како и на негативниот промет на аналитичката евиденција треба да се слага со позитивниот односно негативниот промет на главната книга.


 

 
 
 

 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.