• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

Историја :: Визија ::  Мисија  ::  Вредности  ::  Партнерства  ::  Тренери  :: Галерија

 

Историја

Претприемничките искуства на Софроние и најмладиот син Козмо стекнати за време на неколкугодишниот работен ангажман во металниот и енергетскиот сектор во САД во 1920-тите години резултираше со основање мала мелница за производство на брашно во Кичево, Македонија. Набрзо, малата работилница до крајот на 1930-тите години прерасна во мрежа од 4 современи мелници со рационален хидроенергетски погон, а компанијата стана регионален лидер во својата област. Променетите општествени услови наложија наследниците на Козмо своите претприемнички способности да ги реализираат преку техничко-енергетски консалтинг и научно-истражувачка работа во Канада и Македонија. Акумулираното семејно искуство и новото деловно опкружување во 1990-тите години придонесе за обновување на претприемничката традиција и инвестирање во развој на компанија за проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии. Компанијата ги прошири дејностите  и прерасна во иновативен центар за правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing consulting и бизнис-инкубатор за мали и средни претпријатија.

горе

Визија

Космо Иновативен Центар е вклучен во бизнисот на консултантски услуги. Нашата цел е да реализираме консултантски услуги во областа на стопанството и во едукативната и научно-истражувачката дејност. Нашата цел е да станеме регионален лидер за финансиски и маркетинг outsourcing consalting.

горе

Мисија

КОЗМО - комуникацијата зависи од мотивацијата

COSMO - Communication Subject to Motivation

горе

Вредности

  • кориснички ориентиран сервис
  • подготвеност за финансиска поддршка на проекти
горе

Партнерства

COSMO Иновативен Центар има развиено мрежа на партнерства
со следните домашни и интернационални компании и институции:

Business Development Center – SEE University
Bird Gard Inc.
Chamber of Commerce Belgium-Luxemburg-South Eastern Europe
Economic Chamber for Tourism of Macedonia
Energy Institute
eAbacus
First Line Capital
Fox Computers
Hewick Research Inc.
Kovarik & Partner GmbH

Macedonian Connection.com
Modal
Economic Chamber of North-West Macedonia
Procon Consulting GmbH
Reklamporten
Ruhrberg & Dedic GmbH
Small Business Chamber
Success Consulting Inc.
Universiti Teknologi Malaysia
Xtrovert Media
WIFI Institute
Zonel

горе


Тренери

Анета Мајсторова - Ивановска

Дипломиран психолог и магистер по менаџмент на човечки ресурси со долгогодишно искуство на обучувач од сферата на директната продажба. Како тренинг-асистент и тренинг-менаџер во двете светски познати компании Oriflame Cosmetics и Zepter International има подготвено и реализирано предавања, обуки, работилници, директорски семинари во Македонија и во странство, бројни презентации и промоции на производи и бизнис-план. Спојот на неколкугодишното искуство во областа на образованието, приватното здравство, а особено стекнатите знаења на последипломските студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, овозможија заокружување на сознанијата за важноста на менаџментот на човечки ресурси во секоја работна организација и нивно имплементирање преку обуки. Коавтор е на учебникот „Деловно комуницирање“ за потребите на студентите на Универзитетот за туризам во Скопје, а коавтор е и на книгата „Мајсторство во комуницирањето“. Има подготвено програми за обуки за темите организациска култура и клима, вештини на комуникација, презентација, емоционална интелигенција, менаџмент на време, справување со стрес, тимска работа, мотивација, лидерство.

Игор Новески

Магистер по развој на човечки ресурси. Има успешно работно искуство како јазичен и културен фасилитатор во Peace Corps во Македонија и при тоа остварено соработка со меѓународни професионалци од областа на едукацијата и тренингот. Во последните пет години има стекнато менаџерско искуство и лидерски вештини работејќи како сениор менаџер за човечки ресурси во Македонски Телеком. Работејќи заедно со искусни интернационални извршни менаџери, има работено во областите на организациско однесување, културни промени, мотивација и задоволство кај вработените, развој на човечки ресурси, управување со извршување на работата (Performance Management) и Менаџмент на промени (Change Management). Магистратурата ја завршува на Rochester Institute of Technology во САД и коавтор е на публикација за Универзитетот на Lusiada во Португалија издадена во 2009 година. Неговата експертиза како консултант и тренер е фокусирана на стратешки развој на човечки ресурси, Performance Management, организациско однесување, лидерство.

Искра Трајкоска

Со повеќегодишно работно искуство како менаџер на човечки ресурси во Nextsense, има работено на раководење и развој на човечки ресурси, употреба на корпоративен софтвер за човечки ресурси, но и како менаџер за квалитет во ISO 9001:2008 имплементацијата и одржувањето. Одговорна е за деловната комуникација со странски деловни партнери за време на неколкугодишниот ангажман во Прилепска Пивара. Како дипломиран професор по англиски јазик, предавала на Европскиот Универзитет, а работното искуство и МБА студиите нејзината експертиза ја имаат насочено кон теми од областа на деловното комуницирање и раководење со човечки ресурси: организациско однесување, регрутација и селекција, Performance Management, мотивација, управување со откази.

Александра Арсовска-Белчовска

Александра Арсовска Белчовска има богато работно искуство како програм менаџер и менаџер за обуки во различни меѓународни организации, каде својата практична работа ја има надградувано со посета на повеќе обуки од областа на организациско јакнење и развој.

Таа е лиценциран обучувач на обучувачи (сертификат од Универзитетот во Jonkoping, Шведска). Во нејзините обуки ги применува најновите методи и техники за интерактивно предавање како и ефикасност и ефективност при процесот на пренос на информации.

Таа е дипломиран психолог, а дополнителната едукација на постдипломските студии на социјална политика и социјална работа на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ се основа за нејзината специјалност како тренер и консултант за деловна комуникација и раководење со човечки ресурси (вклучувајќи го и закононите за работни односи, здравствено и пензиско осигурување), организациски етички код, конфликт-менаџмент, обука за обучувачи, преговарачки вештини, мотивација, лидерство и градење на тим, фацилитаторски вештини, регрутација и селекција, стрес менаџмент. Успешна реализација на предавањата на македонски, српски и англиски јазик.

Нејзиното искуство од областа на психологијата и социјалната политика како и учеството на повеќе меѓународни конференции и семинари, и овозможува успешна имплементација на најновите трендови од овие области во нејзините предавања како и во консултанските услуги во мали и средни претпријатија и здруженија на граѓани.
 

Тони Анев

Работното искуство во малиот бизнис го има започнато пред 15 години, како претприемач и управител на трговско претпријатие. Бизнис-искуствата и високото образование по психологија (дипломиран психолог) успешно ги комбинира во Еурофорум продукција, каде како уредник и организатор на ТВ-проекти реализира повеќе комерцијални проекти, во кои доминира психолошката анализа на самата содржина на ТВ-програмата. Можноста за држење редовни предавања по психологија во гимназијата „Раде Јовчевски - Корчагин“, предавањата од темите по деловна комуникација, презентации, преговарање во КОСМО Иновативен Центар и постдипломските студии по психологија во последните пет години претставуваат негово богато искуство како тренер и консултант за теми од практичното имплементирање на психологијата во бизнис-процесите. Најголем број од реализираните тренинзи се во трговски компании или за претставници на продажниот и комерцијалниот сектор, но успешни се неговите референци и кај слушатели од јавните установи и од невладините организации. Негова специјалност се темите: стрес-менаџмент, комуникациски вештини, обука за обучувачи, презентации, преговарање.

Игор Андреев

Магистрира на Економскиот факултет во Прилеп на фокусниот сегмент - маркетинг-менаџмент од студиската програма по Бизнис-администрација - МБА-менаџмент. Својот образовен развој го надградува преку континуирано и активно учество на бројни конференции, семинари и тренинзи поврзани со областите на неговиот интерес.

Теоретските знаења во овие области ги надополнува со практично стекнатите вештини, работејќи во приватниот сектор како менаџер за продажба и менаџер за односи со клучни клиенти во неколку производни и услужни компании. Поседува богато искуство како консултант и обучувач, здобиено низ неговите ангажмани на повеќе проекти финансирани од страна на разни домашни и странски донатори (UNDP, EU и др.). Како експерт има учествувано во изработката на стратегии за развој во неколку општини и плански региони во Република Македонија. Има реализирано и бројни маркетинг-истражувачки проекти за мерење на индексот на задоволството на клиентите од определен производ или услуга.

Развојот на неговата академска кариера започнува во 2008 година, кога е избран за асистент во приватната Бизнис-Академија Смилевски - БАС во Скопје на предмети од наставната група за Маркетинг и Продажен менаџмент. Од почетокот на 2009 година е вработен како асистент на Економскиот факултет во Прилеп на следната група предмети од катедрата за менаџмент, маркетинг и бизнис: Маркетинг, Маркетинг-менаџмент, Маркетинг-истражување, Стратегиски менаџмент, Претприемништво и мали бизниси и Деловно комуницирање.

Од крајот на 2009 година е докторант на Економскиот факултет во Скопје на тема од областа на Стратегискиот маркетинг-менаџмент. Во периодот мај-јули 2010 година реализира тримесечен студиски престој на School of Business and Economics, Linnaeus University - Växjö, Sweden. Неговите посебни истражувачки интереси се фокусирани кон примена на најсовремените маркетинг-концепти, како во приватниот, така и во јавниот сектор во Република Македонија. Автор е на десеттина научни и стручни трудови, учебници, прирачници и слично од претходно наведените научни области. Активно се служи со англискиот јазик, а поседува одлични познавања и на српскиот и хрватскиот јазик.

Сузана Николовска

Богато професионално искуство како наставник, маркетинг-менаџер, планирање и реализирање проекти во Тераком, М1 Комуникации, Хајлајт ентертеинмент, Етер, ДГТ Жикол и Елена Лука. Одличните познавања на графички, 3D, аудио/видео, интернет-апликации и нивното практицирање во маркетинг-секторот и` овозможија богато искуство во advertising-от, како и соработка со врвни маркетинг-агенции и медиуми изминатите 20 години. По дипломирањето на музичка теорија и педагогија на Факултетот за музичка уметност работи како музички соработник во забавната редакција на Македонската Радио Телевизија и како професор во средно музичко училиште, а континуирано учествува на повеќе семинари и тренинзи за тренери организирани од домашни и странски експерти. Има богато работно искуство како креативен директор во подготовка на креативни решенија за списанија и електронски медиуми, организирање и спроведување телевотинг, продуцент на интерактивни наградни игри, јава игри преку СМС/ММС, организација на настани (игри на среќа,ТВ програми, модни ревии, саемски презентации), изработка на креативни графички решенија, корпоративен идентитет, веб дизајн, спотови, реклами - ребрендирање на спортскиот центар Forca, учество во ребрендирање на T-Mobile. Нејзината експертиза како консултант и тренер е фокусирана на маркетинг, advertising во сите видови печатени и електронски медиуми, вклучувајќи интернет.

Лили Бошевска

Магистер за менаџмент на човечки ресурси со повеќе од 15 години искуство како предавач. Дипломиран професор за техничка едукација на Универзитетот во Крагуевац во Србија и дипломиран машински инженер на Универзитетот Свети Климент Охридски. Учесник на специјализации и обуки за обучувачи организирани од SEA, USAID/ World Learning; National School for Leadership in Education (Sola za ravnatelje, Brdo-Kranj, Slovenia); HRDF-EU Agency for Reconstruction; USAID- CEFE Training. Освен секојдневните менаџерски обврски како директор на образовна установа, ангажирана е како консултант и реализира тренинзи во мали и средни претпријатија на следните теми: лидерство и менаџмент; стратешко управување со човечки ресурси; ефикасност и ефективност во работењето; управување со знаење и управување со промени; кризен менаџмент; конфликт-менаџмент и медијација; вештини на презентирање и преговарање; обука за обучувачи; продажни и преговарачки вештини.

Катерина Вељановска

Доктор по политички науки, магистратура во областа на дипломатија и меѓународни односи, како и мастер курс во областа на политика на медиуми и комуникации на катедрата за медиуми при Универзитетот во Осло, Р. Норвешка. Со комбинирано работно искуство во бизнис-секторот, јавниот сектор и во домашни и меѓународни невладини организации како проектен координатор, аналитичар на политики, истражувач на јавно мислење низ ефективни методолошки техники, изработувач на проекти во полето на одржливиот развој. Како менаџер за односи со јавност во реномирана компанија за производство и продажба има развивано искуство во деловното претставување на компанијата пред поширок аудиториум за време на бизнис-манифестации и средби во доменот на домашната и меѓународната трговија со деловни партнери. Професионално се занимава со изработка на стратегии за односи со јавност, презентација и промоција на деловни субјекти и невладин сектор. Тековно е актуелен асистент за политичко-правни науки при МИТ Универзитет – Скопје. Професионалното надградување кон кое постојано се стреми, како и мултидисциплинарниот приод кон секојдневните ангажмани е основен услов за постигнување успех низ конзистентност на преземените чекори.

Арсе Петрески

Последните години редовен професор на Правниот факултет во Битола и во Кичево при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ - Битола и продекан на овој универзитет. Има професионално искуство како адвокат во Скопје и асистент на Институтот за криминологија во Белград, Србија. Докторат по науки од 2004 година стекнат на Институтот за социологија, политичко и правно истражување при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, магистратура за економија и право стекната на Факултетот за менаџмент и јавен бизнис од Нови Сад, Србија, магистратура за криминологија стекната на Институтот за криминалистика, криминално право и криминолошки науки од Белград, Србија, магистратура за медицина на јавно здравје стекната на Медицинскиот факултет во Скопје. Има положено специјалистички испит од областа на индустриска сопственост, положен нотарски испит и завршено обуказ а медијатор во министерството за правда на Република Македонија. Подготвува и реализира предавања од широката област на неговата експертиза, посветени на имплементацијата на домашното и меѓународното право во економијата и бизнисот. Одлично ги познава и ги реализира предавањата на македонски, српски, хрватски и англиски јазик.

Савица Поп Тонева

Савица Поп Тонева шест години работи како директор на интернет огласувачката мрежа Httpool, каде ги носи главните планови, бизнис-програми и предлог-буџети за работењето на друштвото, како и целокупно координирање на работните активности. Повеќегодишното менаџерско работно место во Httpool Online Advertising и` овозможува одлично да го запознае македонскиот пазар на интернет-рекламирање, а со успешното воведување нови производи и услуги, таа директно влијае на развојот на интернет маркетинг-пазарот во Македонија. Како дипломиран економист, магистерските студии за меѓународен менаџмент се во функција на нејзиниот интерес за подготовка на локални и меѓународни маркетинг стратегии за клиенти како Македонски Телекомуникации, Жито Лукс, Алкалоид итн. Активно учествува во локални и меѓународни проекти со општествен интерес и едукативни проекти. Таа е чест предавач на различни работилници, обуки и семинари, споделувајќи го своето искуство во областа на интернет-маркетингот и друштвеното вмрежување.

Сања Божиќ

Сања Божиќ има повеќегодишно искуство во маркетинг и продажба, веб дизајн и софтверски производи, а последните четири години професионално работи во областа на интернет-маркетингот. Учесник е на многу обуки, на дел од нив како предавач и организатор. Околу четири години работи како одговорно лице за практиканти, со кои во период од три месеци ја води нивната практична настава, која се состои од едукација, давање задачи, нивна реализација и контрола. Дипломирањето на Економскиот факултет на одделот е-Бизнис при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и магистратурата за Проект-менаџмент на Факултетот за електротехника и информатички технологии и практичното искуство се основа за нејзината експертиза во IT проект-менаџментот, интернет-маркетингот, маркетингот и стратешкиот менаџмент (online и класичен).

Нина Угриноска

Професионален IT Manager со област на специјализација Managing IT Department Processes (HW & SW), Information Security, IT Security, ISMS (Information Security Management System), Risk Management, Process Implementation and Improvement, Business Analysis, Project Management, Team Building, Organizational Structure, Strategic Planning, IT Audit, ISMS Audit, Physical Security Audit, SWIFT Audit, VISA-card business. Поседува 15-годишно искуство во имплементација на IT стандардите во бизнис-средина, започнувајќи како IT Manager во Радо Банка од 1994 година задолжена за воведување на IT технологијата во банката, при што во 1998 година е основач на MOUG (Macedonian Oracle User Group). Како IS Manager (Information Security Manager), работи од почетоците на ProCredit Bank во Македонија, при што го воспоставува, имплементира и води ISMS (Information Security Management System) на банката. Понатаму работи како IT Manager во СЕАВУС и во Статер Банка, при што како проект-менаџер раководи со десетици проекти на имплементирање на хардвер, софтвер, банкарски апликации, стандарди за безбедности на информации, подготвување на кризна програма, кризен менаџмент итн. Има двегодишно работно професорско искуство во Гимназијата „Раде Јовчевски - Корчагин“ и има реализирано бројни интерни обуки за проект-менаџмент и организациски и менаџмент на човечки ресурси во претпријатијата каде има работено.

Ана Мешковска

Дипломиран електроинженер по електроника и телекомуникации, во процес на подготовка на магистратура од областа на е-Бизнис-менаџмент. Во текот на своето работното искуство се здобива со квалификацијата сертифициран менаџмент консултант (CMC - ICMCI Certified Management Consultant) и ECQA - сертифициран менаџер за IT Безбедност и е-Безбедност. Повеќегодишно искуство во подготовка и реализација на специфични тренинг-програми, како и имплементација на управувачки системи (Information Security, Quality, IT Service Management Systems based on ISO 27001:2005, ISO 9001:2000, ISO 20000:2005 итн.) има стекнато работејќи како консултант и тренер во Трајковски & Партнери Консалтинг, како и искуство во одржување и надградба на интегриран систем за управување како одговорна за квалитет и безбедност на информации. Има работено на повеќе локални и регионални меѓународни проекти: Имплементација на интегриран систем за управување со квалитет и безбедност на информации според ISO 9001 и ISO 27001 во Кактус - Косово, Имплементација на систем за управување со IT услуги според ISO 20000:2005 во КаСис, Имплементација на систем за управување со безбедност на информации според ISO 27001 во Хај-тек итн. Нејзина експертиза се: управување со ризици, безбедност на информации, моделирање на деловни процеси, проектен менаџмент.

Вејсел Сарач

Дипломиран менаџер за деловна администрација на Istanbul Universit - Истанбул, Турција, со сертифициран тренинг International Project Management во WIFI Institute - Vienna, Austria и лиценца за тренер на теми од областа на Финансии и инвестиции во КОСМО Иновативен Центар. Повеќе од 10-годишно комбинирано работно искуство во корпоративниот сектор и во малиот бизнис во Македонија и последните години како сопственик и менаџер на претпријатие специјализирано за меѓународен медицински туризам. Работното искуство како советник за клиенти и кредитен аналитичар во ПроКредит Банка, директор на филијала на Еуролинк Осигурување, извршен директор во Сабах Трејд - Мастер дилер на T-Mobile му овозможува реално искуство во приватниот сектор, особено во менаџирањето на финансиските и инвестициските активности на клиентите и претпријатијата или сегментите кои ги менаџира, што му овозможува да развие вештини за успешно несебично пренесување на знаењата на учесниците на обуките кои континуирано ги води со специфичен за него тренерски стил - обука со практични примери, сценарија и проекции. Има специфично работно искуство и богато искуство како тренер и консултант за инвестиционен менаџмент - донесување инвестициски одлуки и финансиска проценка на проектите, финансиска анализа на финансиските извештаи и финансиско планирање во тековното работење, како и продажно планирање и буџетирање

Ана Филиповска

MSc, квалификуван професионалец, дипломиран економист со искуство во економијата и со одлично познавање на техниките на couching, менторство и фасилитаторство. На Универзитетот на Фиренца - Италија се има здобиено со UNDP магистратура во Човечки развој, култура на мир и меѓународна соработка и има работено на повеќе одговорни места во меѓународни организации - од основач до член на Извршен одбор. Успешно има поставено концепт, развиено и имплементирано иновативни тренинг-програми на меѓународно ниво преку Synergy Training Network - Холандија. Има реализирано тренинзи во следните области: Проект-менаџмент, Комуникации, Градење на тим, Менаџмент на време, Развој на човечки ресурси и Лидерство во Холандија, Италија, Унгарија и земји во Југоисточна Европа. Освен меѓународното деловно работно искуство, ја познава и деловната клима во Македонија и регионот преку нејзиниот ангажман како менаџер на продажба во Creditexpress Macedonia и Creditexpress Serbia, ангажманите во Царинската Управа на Македонија и реализираните маркетинг-истражувањата и анализи за производи за масовна употреба во балканските земји. Се одликува со карактеристичен стил на водење на тренинзите поради нејзиниот ентузијазам и залагање за интеракција и нејзините лидерски способности да ги инспирира и мотивира учесниците на тренингот. Одлично го владее англискиот и италијанскиот јазик, кој освен македонскиот, го практикува за реализација на тренинзите во Македонија и странство.

Весна Хриџиќ

Магистер по економија - претприемништво, дипломиран економист со работно искуство во областа на сметководството и финансиите подолго од 20 години. Раководител на трговско друштво за сметководство и финансиски консалтинг, раководител на финансии во буџетскиот сектор, дипломиран професор и долгогодишен обучувач и тренинг-менаџер од областа на сметководството. Обуки за практичното финансиско сметководство, материјално сметководство, финансиски консалтинг, консалтинг пред и после основање ново трговско друштво, консалтинг во периодот од првите три години од основањето или т.н. start up фазата кај трговските друштва. Работното искуство паралелно во приватен и во јавен сектор овозможува да ги компензира силните и слабите страни кај секој од овие системи, заемно надополнувајќи ги. Автор на изданието Финансиско и сметководствено работење, како и на програмата за практично финансиско и материјално сметководство.

Margit Wendelberger

Management Trainer, Business Consultant
Managing Director MARCOM GesmbH , Vienna, Austria

Маргит Венделбергер работела повеќе години за Unilever Австрија и Unilever Јапонија како и за Jackobs. Паралелно со основањето на својата консултантска фирма Marcom (Австрија), работи и за интернационални компании, особено на унгарскиот пазар. Има учествувано во маркетиншко позиционирање на разни брендови, како кафе-рестораните "Viva" или ланецот на бензиски пумпи OMV. Таа е сопственик и управител на консултантската фирма MARCOM.
www.marcom.at

Wilma Kovarik

Management Trainer, Business Consultant
Director Kovarik & Partner OEG , Vienna, Austria

Вилма Коварик работела како проект-менаџер во проекти за изградба на хотели од пет ѕвезди за интернационални компании во Источна Европа (Чешка, Унгарија, Бугарија, Словенија, Русија, Белорусија, Украина, Грузија и Ирак). Изработувала физибилити-документација за Alfa Laval во земји на Западна Европа и студии во Источна Европа. Од 1996 година е директор на консултантската фирма Kovarik & Partner OEG.
www.kovarik-visions.at

Viktor Dedic

Management Trainer, Business Consultant
Managing Director Ruhrberg & Dedic GmbH, Vienna, Austria

Виктор Дедич работел како маркетинг-директор во Hill International и во Architektenbüro Neversal и како директор на продажба за MARO-Bauträger GmbH. Во 1997 година ја основа својата фирма Ruhrberg & Dedic GmbH (Австрија), а од 2001 година работи како експерт и партнер во компанијата ITdesign Operations & Training GmbH. Како консултант и тренер има учествувамо на многубројни семинари и проекти во Унгарија, Словенија, Литванија, Казахстан, Украина, Бугарија, Романија, Македонија и Албанија. Теми од негова експертиза се маркетингот, односите со јавност, менаџментот на човечки ресурси, маркетингот и комуникациите, националното и интернационалното лобирање итн.
www.itdesign.at

горе

Галерија

Енергетски ефикасни објекти - Slovenian Energy Efficiency Day in Macedonia 2012

           

Енергетски ефикасно греење и ладење на објекти - Macedonian Energy Day 2012

        

COSMO Лиценцирани тренери - генерација 2011

  

COSMO 2011 Small Business Conference

                

COSMO - WIFI IKT Twinning Project 2010

     

Технологија на биогорива, опрема и употреба - Macedonian Energy Day 2011

   

Семинар: Business Project Management, Подгорица - Црна Гора, септември 2010

          

COSMO 2010 Energy Efficiency Conference

                

COSMO Лиценцирани тренери - генерација 2010

              

COSMO - WIFI IKT Twinning Project 2009

                 

Семинар: Градежни изолациони материјали - Macedonian Energy Day 2010

   

Семинар: Проект-менаџмент стратегии 2009

   

Семинар: Финансиски менаџмент и меѓународни сметководствени стандарди

   

COSMO 2008 Small Business Conference

 

COSMO - WIFI IKT Twinning Project 2008

COSMO 2008 Конференција за енергетска ефикасност

Регионална работилница: Биомаса - енергетска алтернатива

COSMO 2007 Конференција за мал бизнис

   

Европски ден на претприемникот 2006

   

COSMO вообичаена работна група

COSMO јубилеј 2005

COSMO компјутерска училница

горе

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.