Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник Вештини на презентирање и преговарање

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

20 часа:
6
.980,00 денари
(
плаќање на 2 рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

20% за авансни уплати за еден учесник

30% или 45% за две или повеќе пријави

цени 2011/2012 (.pdf)

мај - јуни 2012

вторник 17.30 - 19.30 часот (x 7 термини)

фонд на часови: 20 / ECVET кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Тони Анев
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

сертификат: Вештини на презентирање и преговарање

ГРУПА - мај

22 мај 2012

 

ГРУПА - март

13 март 2012

 

ГРУПА - септември

13 септемри 2011

 

беплатен прирачник за учесниците на обуката
Вештини на презентирање и преговарање

Многу е важно да се разбере што се случува во мозокот на купувачот при купувањето. Успешните продавачи знаат луѓето зошто купуваат, зошто би го купиле производот и зошто се воздржуваат од купување дури и кога мислат дека производот го сакаат и им е потребен.

Луѓето ги прават одлуките за купување во неколку чекори од еден процес. Добрите продавачи го разбираат овој процес и се трудат да го усогласат циклусот на продажба со циклусот на купување. Вистинските професионалци можат да го водат купувачот низ процесот на купување.

 

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • интерперсонално однесување и односи со јавност

  • циклус на продажба/сектори на продажба

  • презентирање

  • преговарање

  • реализација на продажба (sales closing)

  • менаџирање на пречки во продажбата

  • стрес-менаџмент

Презентирањето на претпријатието и односите со јавноста ја моделираат социјалната проекција за претпријатието и производите/услугите кои ги продава. Публицитетот, односите со медиумите, информирањето преку e-mail и класична писмена комуникација и саемското презентирање влијаат на зголемување на вредноста на брендот, генерираат нови коминтенти, создаваат нови регионални и интернационални бизниси и можности за претпријатието.

Во големите претпријатија политиката и плановите за односите со јавноста ги води одговорниот за Односи со Јавност, кој е дел на маркетинг-тимот, но во малите претпријатија, покрај менаџерот, најодговорни за односите со јавност и купувачите се - продавачите.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 22 мај 2012 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 070/361-553 факс: (02) 244 8240
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02)2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

 

цени 2011/2012 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.