• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

Едукативната програма на КОСМО Иновативен Центар нуди сертифицирана бизнис-ориентирана обука на поединци подготвени за доквалификација и напредок во кариерата или интерна обука на поединци или групи во компании и организации кои се грижат за континуирана едукација на персоналот и на извршниот менаџмент.

За да се задоволат потребите на повеќе потрошувачки сегменти, едукативната едукативната програма е наменски поделена на:

КУРСЕВИ

IN-HOUSE ОБУКИ

KNOW-HOW СЕМИНАРИ

КОНФЕРЕЦИИ И ПРОЕКТИ

МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ

RELAX

КУРСЕВИ ^

Со овие курсеви кандидатите ги надополнуваат своите квалификации и се подготвуваат за работа на типични работни места во одделите за маркетинг, комерција, сметководство, финансии, подготовка на проектни апликации за донаторски или комерцијални фондови, раководење на проекти, административно и канцелариско работење за раководење во јавни установи и организации, како и за управување со мали претпријатија.

Сметководство
повеќе...

Материјално сметководство
повеќе...

Деловна организација и човечки ресурси
повеќе...

Деловен секретар
повеќе...

Деловен англиски јазик
повеќе...

Германски јазик
(A1 ниво) повеќе... (комуникација) повеќе...

Нови медиуми
повеќе...

Адвертајзинг
повеќе...

Бизнис и претприемништво
повеќе...

Менаџмент информациски системи
повеќе...

Менаџмент на деловни процеси
повеќе...

Енергетски ефикасни системи
повеќе...

Енергетски ефикасни инсталации
повеќе...

повеќе за КУРСЕВИ >>

 

IN-HOUSE обуки ^

Know-how семинарите можат да се реализираат како интерни обуки за поголеми групи претставници на исто претпријатие или организација, со можност за прилагодување на програмата според потребите на клиентот. За специфични потреби на клиентите предлагаме пакет обуки составени од неколку know-how семинари. Know-how семинарите можат да се реализираат низ couching пред мали групи на извршниот менаџмент или поединечно - со по еден претставник на менаџментот.

Бренд-менаџмент

Стимулирање на продажба

Промотивни вештини

Менаџмент на ризик

Лидерски вештини

Менаџмент на човечки ресурси

Team building

Енергетски ефикасни објекти

ESCO енергетски менаџмент

повеќе за IN-HOUSE ОБУКИ >>

 

KNOW-HOW семинари ^

Еднодневни до тридневни специјализирани семинари со издвоени теми наменети за сите заинтересирани за надополнување на своите деловни вештини и знаења. Модулите може да се следат поединечно, да се комбинираат по свои потреби или во пакети од понудените in-house обуки.

Управување со човечки ресурси

Управување со знаењето, информациите и промените

Трудово право и заштита при работа

Конфликт-менаџмент

обука за обучувачи: Нови техники на учење и поучување

Лидерство и менаџмент

Бизнис процес-менаџмент

Ефикасност и ефективност во работењето

Бизнис проект-менаџмент

Продажни и комуникациски вештини

Вештини на комуникација и односи со јавност

Вештини на презентирање и преговарање

Планирање и менаџмент на продажба

Е-комерција

Директна продажба и грижа за корисници

Социјални медиуми и on-line брендирање

Управување си финансиите и сметководството

Финансиско планирање и анализа

Инвестициско планирање и анализа

Кредитен процес

Инвестиционен менаџмент

ЕУ норми (стандарди)

Одржлив развој на туризмот

Маркетинг на алтернативен и рурален туризам

Е-туризам

Односи со јавноста

Бизнис планирање

Проектно планирање и анализа

Раководење со тим

Деловна комуникација

Финансиски извештаи

Буџетско сметководство

Контролинг и управување со трошоци

повеќе за KNOW-HOW СЕМИНАРИ >>

 

КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОЕКТИ ^

мултимедијални презентации, наменски семинари и конференции

КОСМО Иновативен Центар организира мултимедијални презентации, наменски семинари и конференции, како дел од сопствените едукативни и консалтинг-програми или во соработка и на барање од претпријатија, комерцијални здруженија и бизнис-организации, владини установи и стопански комори, со цел дистрибуција на бизнис-информации на коминтенти и соработници за позитивен развој на меѓусебната доверба и деловна соработка.

повеќе за КОНФЕРЕНЦИИТЕ >>

 

МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ ^

КОСМО Иновативен Центар во соработка со Индустриската Стопанска Комора на Нирнберг, Германија и Федералната Стопанска Комора на Австрија нуди повеќе меѓународно сертифицирани програми и специјализации за специфични теми на маркетинг, менаџмент и енергетска ефикасност.

повеќе за МЕЃУНАРОДНИТЕ ОБУКИ >>

 

RELAX ^

RELAX-програмата е составена од неколку делови, кои ќе Ви овозможат да научите како да се релаксирате, што е многу важно за успешно животно балансирање и зголемување на самопочитта и самодовербата.

Низ модулите на програмата ќе научите техники на релаксација, внесувајќи го релаксирањето како дел од Вашето секојдневие. Техниките на релаксација ќе Ви овозможат повисока самоконтрола, позитивен приод кон секојдневието, здравје и благосостојба, овозможувајќи Ви да ја повратите страста и радоста во Вашиот живот. Модулите на програмата можат да се следат поединечно по сопствен избор или во пакет. Модулите се на редовната програма на отворени обуки, а во договор може да се реализираат и како in-house обуки.

повеќе за RELAX-програмата >>

 

обуките во life long learning-програмата се спроведуваат согласно:

  • препораките на националната програма за развој на образованието во македонија (2005-2015) - нацрт-програма за развој на средното и постсредното образование во република македонија повеќе...

  • ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ (.pdf) повеќе...

COSMO Project Center

     инвестиции             МСП-менаџмент        МСП-маркетинг               обуки
        
повеќе...                   повеќе...                    повеќе...                   повеќе... 
 

контакт-лице

Христина Софеска
информации/пријави

тел. (02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

 

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за KNOW-HOW обуките >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за КОНФЕРЕНЦИИТЕ >>

повеќе за СТУДИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

 

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

ТРЕНЕРИ

 

пријава за КУРС (.doc)

пријава за KNOW-HOW семинар (.doc)

пријава за EUREM (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 
 
 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.