Цена

до 17 март 2014:

3.845,00 денари

(плаќање на 2 рати)

 

до 16 април 2014:

5.385,00 денари

(плаќање на 2 рати)

 

по 16 април 2014:

редовна цена*

7.690,00 денари

(плаќање на 3 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

*важи само за редовната цена

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

цени 2013/2014 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник  МАРКЕТИНГ-ПРИРАЧНИК ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕПРИЈАТИЈА

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

април - јуни 2014

вторник: 19.40 - 21.40 часот (x 10 предавања)

цена

3.845,00 денари (до 17.03.2014)

5.385,00 денари (до 16.04.2014)

7.690,00 денари (по 16.04.2014)

фонд на часови: 30 / ECVET-кредити: 2
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Шуна Спировска
ISCED 5А сертифицирана, согласно ISBE-препораките

сертификат: Трговија и маркетинг-менаџмент

ГРУПА - април
22 април 2014

 

ГРУПА - декември
10 декември 2013

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8240 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

прирачник за учесниците на обуката:
МАРКЕТИНГ ПРИРАЧНИК ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

МАРКЕТИНГ-обуката на кандидатите им ги презентира процесите и функциите вклучени во трансферот на производи или деловни услуги на потрошувачите. Обуката за маркетинг ќе им помогне на кандидатите да добијат појасна слика за клучните бизнис-функции, како што се финансиите и менаџментот, кои директно се поврзани со маркетинг-активностите.

Маркетингот егзистира во опкружување во кое технологијата рапидно еволуира, независните нации и нивните економии имаат зголемена потреба за етичка и социјална одговорност и континуирана промена. Овие теми потполно се интегрирани во основните елементи на маркетинг-стандардите кои се изучуваат во оваа обука.

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • потрошувачка и испитување на пазарот

  • маркетингот наспроти продажбата

  • маркетинг-стратегија

  • маркетинг-опкружување

  • управување и раководење со маркетингот

  • маркетинг во мали и средни претпријатија

  • маркетинг-планирање

  • CRM – customer relations marketing

Постојат ДВА ПРИНЦИПА НА МАРКЕТИНГОТ како основна бизнис-функција во претпријатијата кои кандидатите на обуката треба да ги сфатат:

* генералните маркетинг-концепти се важни за секого бидејќи влијаат на индивидуите, бизнисот и општеството

* иако процедурите за спроведувањето на маркетингот во практиката континуирано се менуваат, концепциската рамка, изградена врз принципот на ориентираност кон потрошувачите, забележливо не се менува

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 22 април 2014 година

пријавување и информации:

пријава

(02) 244 8077; 070/361-553 факс: (02) 244 8240
contact@cosmoinnovate.com.mk

Практичната компонента на курсот претставува изработка на маркетинг-план за реална дејност на кој ќе работите во текот на курсот. Од вас ќе се побара маркетинг-планот да го испорачате како прилог на завршниот тест, со што успешните кандидати ќе добијат сертификат за завршен курс за Трговија и маркетинг-менаџмент.

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02)2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - јуни 2014 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2014 (.pdf)

 

цени 2013/2014 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.