• ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????

редовна програма на пакет обуки составени

од 3 или 4 модули (курсеви)


Со овие обуки кандидатите ги надополнуваат своите квалификации и се подготвуваат за работа на типични работни места во одделите за комерција, финансии, подготовка на проектни апликации за донаторски или комерцијални фондови, раководење на проекти, техничко одржување и проекти за енергетска ефикасност за раководење во јавни установи и организации, како и за управување со мали претпријатија.

Пакет обуките се реализираат во време од три до четири месеци.

Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет обуките во текот на септември, ноември, февруари и април, односно во текот на годината има четири редовни засебни циклуси за реализација на обуките.

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМИШТВО

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМИШТВО    ^

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција.

 

дознајте повеќе...

(flyer, 222 KB)

Обука за развој на канцелариски вештини, вклучувајќи работа на компјутер, вербална и пишана комуникација, организација на канцеларија, состаноци и презентации, односи со јавност и менаџмент на време (time management).

 

дознајте повеќе...

(flyer, 179 KB)

Cosmo business-пакет

Досега немало подобро време за фокусирање кон малиот бизнис. Малите и средни претпријатија доминираат во современото бизнис-опкружување. Оваа тематска обука се фокусира на алатките потребни за водење мал бизнис кој треба да биде конкурентен на глобалниот пазар.

 

дознајте повеќе...

(flyer, 163 KB)

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ   ^

Најбарана бизнис-вештина која преминува низ различни бизнис-области и професии: IT, здравство, финансии, телеком, производство. Ќе ги усовршите алатките за планирање, менаџмент-техниките и вештините на меѓучовечките односи.

 

дознајте повеќе...

(flyer, 203 KB)

Планирањето, финансирањето и менаџирањето во спроведувањето на омерцијални и донаторски проекти, активности или акции претставуваат интегрална целина. Таа е составена од низа процеси, активности и акции.

 

дознајте повеќе...

(flyer, 231 KB)

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието

 

дознајте повеќе...

(flyer, 224 KB)

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ   ^

Cosmo business-пакет

Oбуката за менаџмент на енергетски ефикасни објекти е наменета за справување со предизвикот за одржување ниски трошоци додека цената на енергијата расте.

 

дознајте повеќе...

(flyer, 209 KB)

Енергетските заштеди се доволни разликата на цената на енергетските трошоци да ја исплатува имплементираната услуга и опрема за заштеда на енергијата преку кредит, лизинг или комбинации на финансиски инструменти.

 

дознајте повеќе...

(flyer, 180 KB)

 
 

контакт-лице

Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел. (02)2 448 077

факс. (02) 2 448 240

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

повеќе за KNOW-HOW обуките >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за КОНФЕРЕНЦИИТЕ >>

повеќе за СТУДИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

цени 2011/2012 (.pdf)

ТРЕНЕРИ

 

пријава за ТЕМАТСКА ОБУКА (doc.)

пријава за KNOW-HOW обука (doc.)

пријава за СТУДИИ (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 
АГЕНДА ::: тематски обуки

::: Менаџер за комерција
10 мај 2012

::: ESCO Енергетски менаџмент
19 мај 2012

::: Финансиски менаџмент
4 јуни 2012

::: Деловен секретар
септември 2012

::: Проект-менаџер
септември 2012

::: Енергетски ефикасни објекти
септември 2012

::: Проектно планирање и финансирање
септември
2012

::: Претприемнички менаџмент
септември 2012

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен wЦентар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 

Модулите на тематските обуки, know-how обуките и relax-програмата можат да се реализираат како интерни обуки за групи претставници на исто претпријатие или организација, со можност за прилагодување на програмата според потребите на клиентот.

Темите од know-how обуките можат да се реализираат низ couching пред мали групи на извршниот менаџмент или поединечно - со по еден претставник на менаџментот на компании или организации на територијата на Македонија и земјите од регионот на Југоисточна Европа.

За повеќето претпријатија и организации од поширокиот регион, можноста за реализација на интерна обука ќе им ги намали трошоците споредено со испраќање на поединци на отворени обуки и семинари, но истовремено со интерната обука ќе добијат кориснички прилагодена програма фокусирана за менаџерскиот тим, кој ќе се обучува во една група и со тоа ефектно ќе се постигнат целите на обуката.

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.