• Почетна
 • Услуги
 • Обуки
 • Производи
 • Референци
 • За нас
 • Контакт

ПАРТНЕРИ

 

Цена

11.700,00 денари
(на три месечни рати)
- до 07.08.2017

15.600,00 денари
(на три месечни рати)
- после 07.08.2017

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Програма за обука - download

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат е-прирачник ФИНАНСИСКО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ и печатени работни материјали

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

среда и четврток: 19.40 - 21.40 (x 20 предавања)

фонд на часови: 60 / ECVET-кредити: 4


цена

11.700,00 денари (на три месечни рати) - до 07.08.2017

15.600,00 денари (на четири месечни рати) - после 07.08.2017


(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Весна Хриџиќ и Ирена Крстевска

ISCED 5А сертифицирана, согласно ISBE-препораките

сертификат: Сметководство

Менторство
Услугата за менторство значи поддршка во воведување и подобрување на процедурите на финансиското сметководство во претпријатијата во текот и после обуката за сметководство, обезбедено од предавачите/ментори во Сметководствено биро - ДДВ Консалтинг Скопје или во објектите на претпријатието.

ГРУПA
СЕПТЕМВРИ
6 септември 2017

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со уплата на една рата од котизацијата се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

бесплатен е-прирачник
за учесниците на обуката

ФИНАНСИСКО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ  

Сметководителите се суштински дел од речиси секоја организација. Тие се осигуруваат дека бизнисот се води во согласност со финансиското законодавство и може да помогнат да се исполнат пошироки бизнис цели.

СМЕТКОВОДСТВОТО има клучно значење за секој деловен субјект или организација. Како идни работници, сопственици на мал бизнис или претприемачи, кандидатите на обуката за сметководство ќе ги научат основните принципи на сметководството и ќе можат многу подобро да ги менаџираат финансиите на своите претпријатија.

Програмата на курсот опфаќа комплетна практична обука за финансиско и материјално сметководство.

Се работи на компјутери со инсталиран професионален софтвер за сметководство и со реални документи - односно во текот на обуката се води реално сметководство на претпријатие.

На обуката ќе се обработат следните теми:

 • компјутерско и класично сметководство

 • редослед на сметководственото работење и начините на книжење

 • фактурата - основен сметководствен документ, и нивната формална и материјална исправност

 • инвентар и биланс во фирми

 • материјално сметководство (малопродажба и големопродажба)

 • сметки - конта

 • набавка-дефинирање на влезни фактури, контирање и книжење

 • увоз, девизен извод и утврдување на курсните разлики

 • продажба - дефинирање на излезни фактури, контирање и книжење

 • амортизација и вредносно усогласување на постојаните средства

 • извоз, девизен извод и утврдување на курсните разлики

 • изводи

 • благајна, патни и материјални трошоци

 • евиденција - актива и пасива на биланс на состојба

 • подготовка на плати

 • ДДВ - законска рамка,составување и пополнување на ДДВ образецот

 • периодична и годишна пресметка

 • данок на добивка и Данок на вкупен приход

 • БУ, БС и ДБ, запознавање, составување на завршната сметка и пополнување на пропишаните обрасци

Употребата на компјутерските системи во сметководството
ја наложи потребата за усвојување на технолошки способности
и познавања за работа на компјутер.

Обуката се реализира со професионален софтвер за материјално, книговодствено и комерцијално работење повеќе...

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува на 6 септември 2017 година

пријавување и информации:
 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

ПРИЈАВА ЗА ОБУКА

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.