• Почетна
  • Услуги
  • Обуки
  • Производи
  • Референци
  • За нас
  • Контакт

франшиза - online обука


апликација за КОСМО-франшиза за Регионален центар (doc.)

Конкурсот е  отворен до 25 јануари 2016 година

KОСМО Иновативен Центар има потреба од стручни соработници: консултанти и обучувачи за реализација на програмските содржини на KNOW-HOW консалтинг-едукативната програма.

1. Потребни се кандидати кои ќе можат да реализираат периодични обуки, тренинзи или консалтинг-услуги од следните ОБЛАСТИ:

- финансиско и материјално сметководство

- финансиско планирање и анализа

Кандидатите треба да ги исполнуват следните УСЛОВИ:

- завршено високо образование

- работно искуство од минимум три години

- покрај добро владеење на македонски или албански јазик, потребно е познавање на српски/хрватски, англиски јазик

- експертско познавање на барем една од наведените области, практично работно искуство на кандидатот - дел од работно искуство, работни обврски, волонтерски обврски како обучувач, презентер, модератор или консултант, ќе значат предност во квалификациската процедура

- работно искуство во приватни претпријатија, јавни претпријатија, универзитети како интерни тренери, стручни соработници, консултанти или советници, со личен интерес за континуирана едукација

2. Потребни се кандидати кои ќе можат да ги преземат тековсните финансиски и сметковдствени пресметки КОСМО Иновативен Центар

Кандидатите треба да ги исполнуват следните УСЛОВИ:

- лиценца за овластен сметководител

- работно искуство од минимум три години
 

Кандидатите молзе да се пријавуваат по двете точки засебно, но можноста истиот кандидат да се пријави по двете точки на конкурсот ќе знаци предност во квалификациската процедура.

КОНКУРОТ ЗА ОБУЧУВАЧИ И КОНСУЛТАНТИ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИИ
Е ОТВОРЕН  ДО
15 ЈАНУАРИ 2016 ГОДИНА

EUREM (European Energy Manager) - дополнителна група
Конкурсот е  отворен до 25 јануари 2016 година

KОСМО Иновативен Центар има потреба од стручни соработници: консултанти и обучувачи за реализација на програмските содржини на KNOW-HOW консалтинг-едукативната програма и за реализација на регионални проекти кои се дел од програмата на WIFI Institute Austria и проектот EUREM Plus.

Потребни се кандидати кои ќе можат да реализираат периодични обуки, тренинзи или консалтинг-услуги од следните ОБЛАСТИ:

- енергија на биомаса и биогас

- когенерација - комбинирано производство

- зелена IT

- компримиран воздух

- инженеринг на ладење

- осветлување

- електрични уреди

- соларна технологија

Кандидатите треба да ги исполнуват следните УСЛОВИ:

- завршено високо образование

- работно искуство од минимум три години

- покрај добро владеење на македонски или албански јазик, потребно е познавање на српски/хрватски, англиски јазик

- експертско познавање на барем една од наведените области, практично работно искуство на кандидатот - дел од работно искуство, работни обврски, волонтерски обврски како обучувач, презентер, модератор или консултант, ќе значат предност во квалификациската процедура

- работно искуство во приватни претпријатија, јавни претпријатија, универзитети како интерни тренери, стручни соработници, консултанти или советници, со личен интерес за континуирана едукација

КОНКУРОТ ЗА ОБУЧУВАЧИ И КОНСУЛТАНТИ ЗА ПРОЕКТОТ EUREMPlus
Е ОТВОРЕН  ДО 25 ЈАНУАРИ 2016 ГОДИНА


Се молат заинтересираните кандидати да пополнат Europass CV (www.cosmoinnovate.com.mk/download/cvupatstvo.pdf) и заедно со придружно писмо, во кои ќе се наведат тренинг областите за кои се пријавуваат, да го испратат на е-маил contact@cosmoinnovate.com.mk или на нашата адреса: КОСМО Иновативен Центар, бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

:: НАСКОРО ::

WIFI сертифицирани обуки -

преквалификација и доквалификација

* упатство за пополнување EUROPPASS CV (pdf.)

* бланко EUROPASS CV (doc.)

english

КОСМО-франшиза

за Регионален центар:

почетна такса плус месечни такси со износ и распоред според бројот на канцеларии


Територија на лиценца:


договорно


Услови на договорот:


5-годишен договор со можност на обновување за наредните 5 години


Обука:


и
нтензивни обуки

Нови техники на учење и подучување

Маркетинг во мали и средни претпријатија

6-7 дена во канцеларија на КИЦ

периодични посети од консултант

библиотека на литература за поддршка

 

Селектираните кандидати ќе бидат повикани на тестирање и интервју во КОСМО Иновативен Центар. Кандидатите кои ќе ги исполнат потребните критериуми ќе бидат поканети на специјализирана „Обука за обучувачи„ (се состои од 3 модули: обука Нови техники на учење и поучување, обука за пријавената тренинг област и обука за маркетинг и франшизинг системот на КОСМО).

Кандидатите со успешен завршен тест на обуката ќе добијат Лиценца за тренер и Договор за тренер во франшизинг системот на КОСМО Иновативен Центар, можност за добивање КОСМО Франшиза за Регионален Центар и/или понатамошма специјализација и интернационално сертифицирање во тренинг системот на WIFI Institute Austria или EUREM-мрежата.

Забелешка: Тренерските лиценци на КОСМО Иновативен Центар и WIFI Institute Austria  периодично се обновуват. Цената на првичното лиценцирање зависи од областа на работење на тренерот и започнува од 300 ЕУР за лиценците на КОСМО, и 1.000 ЕУР за лиценците на WIFI Institute Austria.  

 

>> СПОНЗОРСТВО ЗА МОТИВАЦИЈА >>

Програмата СПОНЗОРСТВО ЗА МОТИВАЦИЈА е наменета за поддршка на кандидатите кои ги завршиле обуките за Проект-менаџмент, Трговија и маркетинг-менаџмент, Бизнис-планирање и менаџмент или Сметководство во КОСМО Иновативен Центар и сакаат да ја комплетираат обуката со практична работа - изработка на проект во реална деловна средина.


НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Кандидатите за време на двомесечната практична работа треба да изработат проектна апликација, маркетинг-план или бизнис-план соодветно на обуката за  Проект-менаџмент, Трговија и маркетинг-менаџмент, Бизнис-планирање и менаџмент, а сметководителите, за време на соодветната шестмесечна практика, треба да изработат рекапитулар за плати, амортизација, тековни книжења и сметководствени евиденции за претпријатието кое ги прифаќа. За време на практичната работа, кандидатите се консултираат и помагаат од одговорно лице во КОСМО Иновативен Центар, а практичната работа (проектот) ќе биде успешен само ако се одобри од одговорното лице во претпријатието и од менторот во КОСМО Иновативен Центар.

ИЗБОР НА КАНДИДАТИ 

КОСМО Иновативен Центар на заинтересираните претпријатија бесплатно ќе им достави информација - CV од потенцијалните практиканти и официјално барање за нивен прием на практична работа. Изборот на практикантот претпријатието го прави самостојно, а условите за реализирање на работата (евентуален надомест за транспортни трошоци, плата и сл.) ќе ги договорат практикантот и претпријатието меѓусебно.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА 

За пријавување учество во програмата Спонзорство за мотивација е потребен официјален допис од претпријатието до КОСМО Иновативен Центар, во кој се наведува интересот за соработка и назначувањето на претходната обука која кандидатот треба да ја има завршено.


За повеќе информации контактирајте на тел: (02) 244 8077, 075 438 576, (02) 244 8134 или на e-email

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

 © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.