kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ
 

практичен прирачник
за подготовка и спроведување
на квалитетни проектни апликации

86
страни, 19 x 19 cm, полутврда подврска

дизајн: Дејан Д. Николовски

печатница: РИ-Графика, Скопје

 

Содржина на прирачникот:

 1. ОСНОВА        

Што е проект?

Задачи на проект менаџментот

Улогите во еден проект

 

2. ПОДГОТОВКА НА ЕДЕН ПРОЕКТ        

Чекор 1 - Развој на идејата за проектот

Чекор 2 - Дефинирање на проектот

            Анализи и истражувања

            Утврдување на целите на проектот и задачите на проектот

Чекор 3 - Планирање и пресметување

            Избор на добавувачите и планерите

            Избор на локацијата

            Планирање на проектот

            Детална калкулација на проектот

            Финансирање на проектот

            ЕЗ-финансирање

Договори

            Примери за договори

            Важни составни делови на еден договор

Формирање на тимот на проектот

            Тимска работа

            Мотивацијата на соработниците на проектот        

Текот на информации / Комуникацијата во проектот

            Комуникацијата во проектот

            Проектен маркетинг

Документација и извештаи

            Прирачник за проектот

            Работен план за проектот

            Формулари за проектот

            Извештаи и записници

Контрола на проектот

            Задача на проектната контрола  

            Документација на контролата

            Извештај за напредокот на проектот

Евалуација на проектот

Менаџмент со промените, со времето и менаџмент со кризите

            Менаџмент со промените

            Менаџмент со времето

            Менаџмент со кризите

            Менаџмент со иновациите

Менаџмент со квалитетот

            Составни делови на управувањето со квалитетот

            Самооценување и оценување во конкуренцијата (Benchmarking]

 

3. ФАЗА 3 - ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Распуштање на проектниот тим            

Техничка завршна документација

Финансиски завршен извештај

Извештај со евалуација

Тестирања, работи под гаранција, обучувања

Договори за одржување, резервни делови и користење


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.