kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

автор: Оливер Белчовски

 

Содржина на прирачникот: 

1)     Вовед

2)     Ограничувања во управувањето на проектниот циклус

3)     Нивоа на планирање

4)     Процес на планирање проекти

v      Анализа на состојбите

   • Чекор 1. Анализа на заинтересираните страни
   • Чекор 2. Внатрешна анализа
   • Чекор 3. Анализа на проблем
   • Чекот 4. Анализа на (под)цели
   • Чекор 5. Анализа на стратегија

v      Програмирање

   • Чекор 6. Глобална цел
   • Чекор 7. Подцел на проектот
   • Чекор 8. Очекувани резултати од проектот
   • Чекор 9, Активности на проектот
   • Чекор 10. Ресурси,извори и трошоци
   • Чекор 11. Предуслови, претпоставки и ризици
   • Чекор 12. Креирање на системот за евалуација
   • Чекор 13. Анализа за одржливост
   • Чекор 14. Акционен план на проектот
   • Чекор 15. Буџет на проектот

5)     Спроведување и раководење

6)     Евалуација


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.