kosmokosmokosmo
 


 

 

 


МОТОРНИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ МАСЛА - ЕКОЛОШКИ ПРЕДИЗВИК

зголемиЗагадувањето со нафтени деривати е еден од најраспространетите видови загадување на сите природни амбиенти (воздух, копно и вода) и сите се подеднакво загрозени. Станува збор за искористени масла, кои како отпад се јавуваат во сите индустриски области и дејности во вид на моторни масла од возните паркови, хидраулични масла, масла кои се користат во металообработувачката индустрија, трафо-масла, масла од компресори, турбини, антикорозивни масла, тешки битуменски остатоци кои се појавуваат при чистење на резервоарите за мазут, јаглеродни остатоци од петрол-индустријата, отпадни масла од прехранбената индустрија и слично.

Современите токсиколошки и хемиски истражувања покажуваат дека отпадните масла се најопасни загадувачи на животната средина. На земјата и во неа, поради слабата биолошка разградливост, отпадните масла долго се задржуваат, уништувајќи ја микрофлората и правејќи ја почвата неплодна.

Носители на токсичноста и потенцијалната канцерогеност кај отпадните масла се нивните контаминанти, што во нив се јавуваат поради деградација на компонентите при употреба.

Основни носители на канцерогените потенцијални во маслата се полицикличните аромати. Но, неодамна се откриени полихлордифеноли и полихлортрифенил во отпадните масла. Тоа се токсични и канцерогени супстанци, кои се акумулираат во организмот на човекот, споро биолошки се разградуваат и го уништуваат имунолошкиот систем.

Отпадните масла, како носители на токсични и канцерогени материи, мора да бидат соодветно третирани и отстранети на адекватни начини, со кои се спречува загадувањето на животната околина. Во принцип, постојат два начина:

- повторно користење (рерафинација, пречистување) и

- ефикасно складирање и спалување.

 

Содржина на прирачникот:

 

 1. ВОВЕД (Потреба од масла и подмачкување)

 1. Видови подмачкување

 1. Видови масла и мазива

 1. Физичко-хемиски карактеристики

 1. Адитиви за мазива

 1. Класификација на мазивата

 1. Подмачкување на машински елементи и механички системи

 1. Организација на подмачкувањето

 1. Отпадни масла

 1. Пречистување и регенерација на отпадните масла

 1. Еколошки предизвик - заштита на животната средина

 1. Економски аспект и законска регулатива

 


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.