• ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????


Курсеви за маркетинг, менаџмент, сметководство, комуникациски вештини, странски јазици итн. во траење од 2 до 3 месеци со заокружена тематска целина
или еднодневни до тридневни специјализирани семинари со издвоени теми наменети за сите заинтересирани за надополнување на своите деловни вештини и знаења. Модулите може да се следат поединечно, да се комбинираат по свои потреби или во пакети од понудените тематски и know-how обуки.

Курсеви >

KNOW-HOW СЕМИНАРИ >

RELAX-семинари >


КУРСЕВИ    ^

Како идни работници, сопственици на мал бизнис или претприемачи, кандидатите на обуката за сметководство ќе ги научат основните принципи на сметководството и ќе можат многу подобро да ги менаџираат финансиите на своите претпријатија.

АГЕНДА ::: 6 јуни 2012

повеќе...

Проект-менаџерот има способности за планирање, пресметка на трошоци, менаџирање на ризик и управување со комплексни дисциплини, како што се избор на средства, менаџмент на набавки, менаџирање на човечки ресурси и комуникација.

АГЕНДА ::: 18 септември 2012

повеќе...

Обуката за деловна комуникација и човечки ресурси ги поттикнува способностите за вербална и пишана комуникација, кои се основата за ефективна интеракција со луѓето на работното место или во општеството.

АГЕНДА ::: 13 септември 2012

повеќе...

Business Result is business English course upper-intermediate (7-8 level) that gives students the communication skills they need for immediate use at work. Business Result helps students learn the communication skills they need for work quickly and effectively.

АГЕНДА ::: 23 февруари 2012

повеќе...

Themen aktuell е курс наменет за возрасни слушатели и се практикува како курс за германски јазик како странски јазик во центри за образование на возрасни, Гете Институти, универзитети и други институции во светот.

in-house обука

повеќе...

Едукацијата за менаџмент им помага на кандидатите да ги разберат повеќето теории за менаџмент, основните функции на менаџментот и поврзаноста со бизнисот, како и организацијата и конкурентноста на бизнисот.

АГЕНДА ::: 27 ноември 2012

повеќе...

Обуката за трговија и маркетинг-менаџмент ќе им помогне на кандидатите да добијат појасна слика за клучните бизнис-функции, како што се финансиите и менаџментот, кои директно се поврзани со маркетинг-активностите.

АГЕНДА ::: 10 мај 2012

повеќе...

Многу е важно да се разбере што се случува во мозокот на купувачот при купувањето. Успешните продавачи знаат луѓето зошто купуваат, зошто се воздржуваат од купување дури и кога мислат дека производот го сакаат и им е потребен и зошто би го купиле производот.

АГЕНДА ::: 22 мај 2012

повеќе...

Се соочуваме со голема енергетска потрошувачка, додека изворите на енергија стануваат сè поретки и со тоа цената на енергијата постојано расте.

АГЕНДА ::: 24 март 2012

повеќе...

Енергетски ефикасните системи во организациите ги одржуваат работниците задолжени за енергетски аудит, енергетски и економски анализи, одржување на објектот и опремата.

АГЕНДА ::: 19 мај 2012

повеќе...

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието.

АГЕНДА ::: 10 септември 2012

повеќе...

Во пазарниот систем на стопанисување, преземањето одредени инвестициски активности е речиси незамисливо без да се пристапи кон оптимирање на програмата за инвестиција и развој.

АГЕНДА ::: 11 јуни 2012

повеќе...

Зголемената употреба на информатичката технологија развива способности за самостојна работа без супервизија и помага во усвојувањето на општествените стандардите за интелектуална сопственост, приватност и сигурност.

in-house обука

повеќе...

KNOW-HOW СЕМИНАРИ    ^

Семинарот Лидерство и менаџмент има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација, мотивација и продуктивност.

повеќе...

АГЕНДА ::: 9 јуни 2012 

Семинарот Управување со човечки ресурси има цел на учесниците да им се потенцира значењето и функциите на управувањето со човечки ресурси, да им се зголеми самодовербата и вештините потребни за нивно успешно менаџирање.

повеќе...

АГЕНДА ::: 12 мај 2012

Целта на семинарот Трудово право и заштита при работа е менаџерите и раководителите, особено менаџерите за човечки ресурси и вработените во кадровската служба, проектните менаџери, како и соодветниот персонал, да се запознаат со сите права на работниците и системот за заштита при работа.

повеќе...

АГЕНДА ::: 12 јули 2012

Семинарот Ефикасност и ефективност во работењето има цел на учесниците да им се подобрат менаџерските вештини, односно да се подобри нивната ефективност и истовремено да ги совладаат сите проблеми за ефикасно реализирање на работата.

повеќе...

АГЕНДА ::: 19 мај 2012

Креирањето и споделувањето на знаењето, како и управувањето со информациите се клучни за изградба на современи организации со врвна услуга, инженеринг на услугите и производите или организација на маркетингот.

повеќе...

АГЕНДА ::: 9 јуни 2012

Семинарот Process Security & Controlling (Сигурност и контрола на процесите) има цел учесниците да ги подготви за примена на трите компоненти на безбедност на информациите: доверливост, интегритет и достапност.

повеќе...

АГЕНДА ::: 26 мај 2012

Воведувањето на Бизнис процес-менаџмент пристапот во организациите е особено функционален пред воведување на ISO стандардите во организацијата. Во организациите кои веќе ги практикуваат ISO стандардите, Бизнис процес-менаџмент пристапот е корисен при реорганизација на бизнис-процесите - Business Process Reengineering.

повеќе...

АГЕНДА ::: 2 јуни 2012

Enterprise Resource Planning (ERP) претставува инвестиција која ги интегрира информациите и бизнис-процесите, што ќе доведе до тоа организацијата да стане поефикасна, да може да понуди подобра поддршка и услуга на клиентите и да ги намали трошоците.

повеќе...

АГЕНДА ::: 21 април 2012

Семинарот Бизнис проект-менаџмент има цел менаџерите, проект-менаџерите и раководителите да ги подготви за повисоко ниво на водење на проекти и водење на бизнисот, како и за постигнување високо ниво на продуктивност.

повеќе...

АГЕНДА ::: 21 јули 2012

Tехники и стратегии за воспоставување продажен однос со потрошувачот/клиентот, влијание во процесот на донесувањето одлука за купување, водење тешки деловни разговори, но и успешна комуникација во конкурентно деловно опкружување.

повеќе...

АГЕНДА ::: 16 јуни 2012

Ефективните комуникациски вештини имаат клучно значење за оние кои сакаат успех во односите со јавноста или маркетингот. Односите со јавноста значат креирање и одржување на корисни односи меѓу организацијата и нејзината јавност. Овие односи е важно да се развијат и уште повеќе е важно да се негуваат.

повеќе...

АГЕНДА ::: 2 јуни 2012

Условите за продажба на пазарот се брзо променливи и, покрај употребата на маркетинг-техниките, за континуирана успешна продажба потребен е и значителен ангажман за анализа и (ре)дефинирање на плановите за продажба како и (ре)организирање и структурирање на продажниот тим.

повеќе...

АГЕНДА ::: 30 јуни 2012

На обуката ќе се презентира модел на купувач и практично решение за ефективна промотивна и продажна стратегија, вклучувајќи e-commerce, B2B и B2C пристап - за подобра продажба.

повеќе...

АГЕНДА ::: 10 април 2012

 

 

 

Развојот на модерниот деловен свет потврдува дека имплементацијата на интернет-промоција и e-commerce моделите секогаш ja зголемуваат продажбата на производите и услугите.

повеќе...

АГЕНДА ::: 30 јуни 2012

 

 

 

На обуката ќе се совладаат техники и вештини за комуникација и продажен разговор кои ќе доведат до додавање вредност на продуктот според потребите на купувачот, што ќе резултира во успешна продажба.

повеќе...

АГЕНДА ::: 6 јули 2012

 

 

 

Руралниот туризам се фокусира на партиципирање во руралниот начин на живеење и на тој начин претставува варијанта на екотуризмот. Секоја рурална населба или село може да биде туристичка атракција.

повеќе...

АГЕНДА ::: 12 мај 2012

 

 

 

Е-туризмот е збир на туристички услуги кои се комбинираат со E-Commerce преку интернет, со цел организирање и реализирање на туристичките активности во хотелите, транспортерите, туристичките агенции, туристичките одморалишта, изнајмувачите на туристички капацитети, rent-a-car агенциите, шопинг-центрите и туристичките водичи.

повеќе...

АГЕНДА ::: 9 јуни 2012

 

 

 

Одржливиот туризам претставува развој на туризмот кој нема да ја оштети животната средина, економијата и културата на локацијата каде се одвива. Целта на одржливиот туризам е да обезбеди позитивно искуство на локалното население, туристичките компании и самите туристи.

повеќе...

АГЕНДА ::: 5 јуни 2012

Европски норми и системи за стандардизација и сертифицирање за нормална реализација на извозниот процес на производите и услугите и обработка на оперативните извозни процедури во согласност со царинските и други барања.

повеќе...

in-house обука

Во текот на обуката Надворешна трговија ќе се објаснат сите аспекти на извозниот процес и оперативните извозни процедури кои се во согласност со царинските и други барања.

повеќе...

in-house обука

Брендирањето е целокупното искуство на потрошувачот, релацијата меѓу компанијата и клиентот; тоа претставува начин на кој компанијата ги креира чувствата на клиентот и се применува подеднакво online и offlinе.

повеќе...

in-house обука

Оптимизацијата на инвестициониот менаџмент значи дефинирање како и под кои услови треба да се остварат најголеми (најдобри) можни резултати во работењето или развојот со што помали вложувања.

повеќе...

in-house обука

Интерактивни техники на ангажирано поучување и учење и интеракција меѓу слушателите и предавачите, за да се добијат идеи, да се разгледа нивната примена и да се заземе став.

повеќе...

in-house обука

RELAX-семинари  ^

Целта на семинарот Конфликт-менаџмент е учесниците да го детектираат конфликтот и конфликтните стилови на реагирање, да го спречат самодеструктивното однесување и правилно да одговорат на конфликтот.

повеќе...

АГЕНДА ::: 9 февруари 2012

Размислувајте позитивно. Денес не е доволно само да знаеме како да живееме без проблеми. Луѓето сакаат да знаат како да живеат подобро, како да го достигнат својот максимум и да ги исполнат своите потенцијали.

повеќе...

АГЕНДА ::: 28 април 2012

Ако вашата работа или активности вe држaт целосно исцрпени физички или емоционално и ако оваа состојба трае оди со години, месеци или можеби само неколку недели, можете да ja достигнете критичната точка и да станете жртва на синдромот на прегорување.

повеќе...

АГЕНДА ::: 30 јуни 2012

 
 

контакт-лице

Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел. (02)2 448 077

факс. (02) 2 448 240

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

 

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за KNOW-HOW обуките >>

повеќе за КОНФЕРЕНЦИИТЕ >>

повеќе за СТУДИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

цени 2011/2012 (.pdf)

ТРЕНЕРИ

 

пријава за ТЕМАТСКА ОБУКА (doc.)

пријава за KNOW-HOW обука (doc.)

пријава за СТУДИИ (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 

Модулите на тематските обуки, know-how обуките и relax-програмата можат да се реализираат како интерни обуки за групи претставници на исто претпријатие или организација, со можност за прилагодување на програмата според потребите на клиентот.

Темите од know-how обуките можат да се реализираат низ couching пред мали групи на извршниот менаџмент или поединечно - со по еден претставник на менаџментот на компании или организации на територијата на Македонија и земјите од регионот на Југоисточна Европа.

За повеќето претпријатија и организации од поширокиот регион, можноста за реализација на интерна обука ќе им ги намали трошоците споредено со испраќање на поединци на отворени обуки и семинари, но истовремено со интерната обука ќе добијат кориснички прилагодена програма фокусирана за менаџерскиот тим, кој ќе се обучува во една група и со тоа ефектно ќе се постигнат целите на обуката.

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.