kosmokosmokosmo
 


 

 

 


ЛИЗИНГ
 

зголемиавтор
: м-р Благица Ѓорѓиева
 

 

66 страни, А4 формат, спирална подврска
дизајн: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје

 

 

 

 

Содржина на прирачникот:

 

1. ОПШТО ЗА ЛИЗИНГОТ И ЗАКОНСКА РАМКА

Општо за лизингот како наЧин на финансирање на стопанските субјекти

Место, улога и карактеристики на лизингот

Дефинирање на поимот лизинг

Видови лизинг договори

Субјекти на лизинг договорот

Давател на лизинг

Корисник на лизинг

Трет субјект во лизинг договорот

Предмет на лизинг договорот

Законска рамка за лизингот

Законот за лизинг на РМ компаративно со некои други закони

 

2. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЗИНГОТ

Предности од користењето на лизингот

Неповолности од користењето на лизингот

Видови ризици при користење на лизингот

 

3. ФИНАНСИСКИ, ФИСКАЛЕН И СМЕТКОВОДСТВЕН АСПЕКТ НА ЛИЗИНГОТ

Финансиски аспект на лизингот

Проценка на целисходноста и ефикасноста на лизинг проектот

Фискален третман на лизингот

Како Законот за ДДВ ги третира оперативниот и финансискиот лизинг

Сметководствен аспект на лизингот

МСС како основа за регулацијата на лизингот

 

4. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЛИЗИНГОТ

Практична примена на лизингот во светот

Примена во САД

Примена во Европа

Практична примена на лизингот во РМ

Примена пред и после донесување на Законот за лизинг

Перспективи за развој на лизингот во РМ

 

5. ДОДАТОЦИ: ПРИМЕРИ НА ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Пример бр. 1. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Пример бр. 2. ЛИЗИНГ ДОГОВОР - ДОГОВОР ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

Пример бр. 3. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ СО КЛАУЗУЛА ЗА ОТКУП

Прилог: Пречистен текст на ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ НА РМ

 

ПРЕГЛЕД НА СЛИКИТЕ - ГРАФИКОНИ

Слика 1. Вредност на лизинг аранжмани во 2001 година

Слика 2. Пораст на вредноста на лизинг аранжманите во Америка

Слика 3. Тип на опрема земена под лизинг во Америка во 2001 година

Слика 4. Тип на опрема земена под лизинг во Европа во 2001 година

Слика 5. Примена на лизинг аранжманите во Европа во 2001 година

Слика 6. Примена на лизинг аранжманите во европските земји во транзиција 


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.