ЦЕНА

5.200,00 денари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник КОНФЛИКТ-МЕНАЏМЕНТ И МЕДИЈАЦИЈА

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

 

 

 

ГРУПА - ноември

28 ноември 2017

 

Пријавување
и информации

(02) 244 8077

075 438 576

факс: (02) 244 8134

contact@cosmoinnovate.com.mk

вторник: 17.30 - 19.30 часот (x 5 предавања)

цена
5.200,00 денари
(на две месечни рати)

фонд на часови: 15 / ECVET-кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи:

Александра Арсовска - Белчовска

Анета Мајсторова - Ивановска

(CV, тренери)

сертификат: Конфликт-менаџмент


Конфликтот е присутен во секоја организација и, доколку луѓето ги решаваат конфликтите успешно, тоа резултира во ефективно работење. Но, доколку конфликтите не се решаваат, работните релации еродираат, што резултира со негативна атмосфера, намалена мотивација и продуктивност на вработените.

Повеќето луѓе немаат став за начинот на кој ќе пристапат кон конфликтот. Кога конфликтот ќе се случи, не одговараме соодветно, туку реагираме со тоа што почнуваме да се однесуваме во еден од основните три конфликтни стилови:

 • пасивен конфликтен стил

 • агресивен конфликтен стил

 • пасивно-агресивен конфликтен стил

Ефективен Конфликт-менаџмент може да се постигне кога поединецот ќе сфати и ќе „види“ дека неговиот конфликтен стил е самодеструктивен. Семинарот ќе им помогне на учесниците да се видат себеси во конфликтот и да спречат несвесна реакција на самодеструктивност, односно правилно да одговорат на конфликтот.


Цели на семинарот

Целта на семинарот Конфликт-менаџмент е учесниците да го детектираат конфликтот и конфликтните стилови на реагирање, да го спречат самодеструктивното однесување и правилно да одговорат на конфликтот.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • разбирање на луѓето и нивната природа

 • вредноста на релациите и улогата на „здравиот“ конфликт

 • разлика помеѓу конфликт, недоговарање и конфронтација

 • комуницирање со „непријатни“ луѓе

 • фрустрации и конфликти

 • непродуктивно однесување

 • причини за конфликти меѓу вработените

 • управување и разрешување на конфликти во организацијата

 • кога да се инволвирате: медијација и интервенција од трета страна

 • претворање на конфликтот во соработка

Учесниците на семинарот, низ проценка на однесувањето, интерактивни дискусии, симулации и тренинг, ќе го сменат начинот на гледање и менаџирање со конфликтот:

- ќе ја откријат скриената огорченост во себе
- ќе го откријат самодеструктивното однесување
- ќе научат да се наметнат во ефективно решавање на конфликтот
- ќе ги решаваат малите конфликти пред да преминат во големи кризи
- ќе ја прекинат навиката на обвинување, дефанзивност и рационализација
- ќе можат да ги поправат „оштетените“ релации
- ќе научат успешно да преговараат за тешки проблеми со „тешки“ луѓе

Сето тоа понатаму ќе резултира во подобрена тимска работа во организацијата каде работат.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

Семинарот започнува од

28 ноември 2017 година

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.