• ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????

КОСМО Иновативен Центар организира мултимедијални презентации, наменски семинари и конференции, како дел од сопствените едукативни и консалтинг-програми или во соработка и на барање од претпријатија, комерцијални здруженија и бизнис-организации, владини установи и стопански комори, со цел дистрибуција на бизнис-информации на коминтенти и соработници за позитивен развој на меѓусебната доверба и деловна соработка.

КОСМО 2007 Конференцијата за мал бизнис го третира зајакнувањето на партнерството со локалната бизнис-заедница и институционалниот капацитет на администрацијата во локалната самоуправа како предуслов за подготовка на општинските стратешки развојни планови и релевантни проектни апликации прифатливи за финансирање од програмите на претпристапните и структурни фондови на Европската Заедница.

повеќе...

КОСМО 2008 Конференцијата за енергетска ефикасност ги разгледува економските, техничките, политичките, правните и институционалните прашања поврзани со енергетската ефикасност, со посебен акцент и препораки за начините на кои јавните установи, домаќинствата и бизнис-секторот ќе ги намалат енергетските трошоци, а во исто време ќе ја заштитат климата и животната средина.

повеќе...

КОСМО 2008 Конференцијата за мал бизнис има визија да поддржи размена на информации и остварување комуникација меѓу заинтересираните страни што ќе придонесе во остварување партнерства меѓу партнери од земјите на ЕУ и Македонија, со цел проширување на бизнис-мрежите и одржлив економски развој. Конференцијата ќе се фокусира во основање на бизнис-мрежи и креирање на нови бизнис-модели, иновации и финансиски можности за членовите на мрежите од земјите на ЕУ и земјите-кандидати.

повеќе...

КОСМО 2010 Конференција за енергетска ефикасност - За профитабилен и одржлив развој на градежништвото, при градбата е потребна интеграција на еколошки (зелени) материјали, имплементација на енергетски ефикасна и обновлива енергија во системи за греење и ладење, природно осветлување, природна вентилација, прецизни мерни уреди, контролни системи и други иновации. Енергетски ефикасната градба придонесува за намалување на енергетската потрошувачка и загадувањето и за зголемување на квалитетот на живеењето.

повеќе...

Модулите на тематските обуки, know-how обуките и relax-програмата можат да се реализираат како интерни обуки за групи претставници на исто претпријатие или организација, со можност за прилагодување на програмата според потребите на клиентот.

Темите од know-how обуките можат да се реализираат низ couching пред мали групи на извршниот менаџмент или поединечно - со по еден претставник на менаџментот на компании или организации на територијата на Македонија и земјите од регионот на Југоисточна Европа.

За повеќето претпријатија и организации од поширокиот регион, можноста за реализација на интерна обука ќе им ги намали трошоците споредено со испраќање на поединци на отворени обуки и семинари, но истовремено со интерната обука ќе добијат кориснички прилагодена програма фокусирана за менаџерскиот тим, кој ќе се обучува во една група и со тоа ефектно ќе се постигнат целите на обуката.

 

контакт-лице

Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел. (02)2 448 077

факс. (02) 2 448 240

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

 

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за KNOW-HOW обуките >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за СТУДИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

цени 2011/2012 (.pdf)

 

ТРЕНЕРИ

 

пријава за ТЕМАТСКА ОБУКА (doc.)

пријава за KNOW-HOW обука (doc.)

пријава за СТУДИИ (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.