• ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????

редовна програма на пакет семинари

составени од 3 модули (семинари)


Обуките се наменети за личен напредок на кандидатите и деловен развој на компаниите и организациите во управување со човечките ресурси, стратешки менаџмент, лидерство и бизнис-менаџмент, управување со промени, кризи и континуитет во работењето, унапредување на продажбата, домашната и меѓународната трговија.

Пакет семинарите се реализираат во време од два до три месеци.

Заинтересираните можат да започнат со следење на пакет семинарите секој месец од септември до јуни и да се вклучат во редовната програма.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА

МЕНАЏМЕНТ

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА  ^

Континуираното следење и контрола на продажниот процес е еден од методите преку кој менаџирањето на продажбата може да одговори на константниот притисок на променливиот пазар.

повеќе...

 

Во денешното деловно опкружување претпријатијата се под голем притисок да остварат профит во кратко време, најчесто со намалување на трошоците, зголемување на продажбата, но истовремено да остварат и долгорочно зголемување на вредноста и брендот на претпријатието.

повеќе...

 

Доколку приходите од продажбата се намалуваат, односно растот на продажбата е помал од 20% во однос на претходната година, проблемот ќе се надмине со примена на техники за стимулирање на продажбата.

повеќе...

 

МЕНАЏМЕНТ    ^

Индустриската практика говори дека без инвестиции во малите и средни претпријатија неможе да се створат услови за нивен траен и одржлив развој. Македонија веќе е влезена во нова фаза на својот економски развој и како никогаш порано ни се потребни знаења и вештини за представување на инвестиционите идеи и проекти пред инвеститорите.

повеќе...

 

Менаџментот на континуитет и одржливост треба да обезбеди да продолжат бизнис-процесите во услови на економска или социјална криза, природна непогода или други ситуации кои можат да го загрозат континуитетот на работењето.

повеќе...

 

Менаџмент-информациските системи претставуваат поддршка на процедурите за интерна контрола во бизнисот и организациите, која се спроведува врз луѓето, документите и технологиите со цел решавање на проблемите во работењето.

повеќе...

 

Локалните бизниси, локалното население и локалните менаџери за животна средина и културно наследство треба да се доведат на заедничка маса, со цел менаџирање и развој на одржливиот туризам, кој ќе донесе бенефит на сите во локалната заедница.

повеќе...

 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ   ^

За напредок и усовршување на одговорните лица за управување и развој на човечките ресурси, од голема важност е размената на искуства со колегите. На оваа обука учесниците ќе имаат можност за размена на искуства и двострано учење од колегите.

повеќе...

 

Обуката за лидерски вештини на учесниците ќе им овозможи увид во практични методи за развој на нивните лидерски способности и нивна практична примена за зголемување на моралот и продуктивноста на нивното деловно и пошироко опкружување.

повеќе...

 

Модулите на тематските обуки, know-how обуките и relax-програмата можат да се реализираат како интерни обуки за групи претставници на исто претпријатие или организација, со можност за прилагодување на програмата според потребите на клиентот.

Темите од know-how обуките можат да се реализираат низ couching пред мали групи на извршниот менаџмент или поединечно - со по еден претставник на менаџментот на компании или организации на територијата на Македонија и земјите од регионот на Југоисточна Европа.

За повеќето претпријатија и организации од поширокиот регион, можноста за реализација на интерна обука ќе им ги намали трошоците споредено со испраќање на поединци на отворени обуки и семинари, но истовремено со интерната обука ќе добијат кориснички прилагодена програма фокусирана за менаџерскиот тим, кој ќе се обучува во една група и со тоа ефектно ќе се постигнат целите на обуката.

 

контакт-лице

Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел. (02)2 448 077

факс. (02) 2 448 240

e-mail:
hristina@cosmoinnovate.com.mk

повеќе за ТЕМАТСКИТЕ ОБУКИ >>

повеќе за МОДУЛИТЕ (КУРСЕВИ и СЕМИНАРИ) >>

повеќе за КОНФЕРЕНЦИИТЕ >>

повеќе за СТУДИИТЕ >>

повеќе за RELAX-програмата >>

кредит-систем ECTS (pdf.)

кредит-систем ECVET

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

цени 2011/2012 (.pdf)

ТРЕНЕРИ

 

пријава за ТЕМАТСКА ОБУКА (doc.)

пријава за KNOW-HOW обука (doc.)

пријава за СТУДИИ (.doc)

пријава за RELAX-програма (.doc)

 

АГЕНДА ::: Know-How обуки

::: Стимулирање на продажба
31 март 2012

::: Контрола на продажба
2 јуни 2012

::: Бренд-менаџмент
10 април 2012

::: Менаџмент-информациски системи
21 април 2012

::: Менаџмент на човечки ресурси
5 мај 2012

::: Менаџмент на ризик
12 мај 2012

::: Лидерски вештини
19 мај 2012

::: Менаџмент на одржлив туризам
5 јуни 2012

 

Обуките во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар се спроведуваат согласно препораките во документите на Копенхагенскиот Процес

Рзолуција на Европскиот Парламент од 18 декември 2008 година со препорака на Европскиот Парламент и на Европскиот Совет за воведување кредит-систем за образованието за возрасни - European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) 

За регистрирање на активностите на студентите потребни за релизација на наставните програми и добиените знаења и компетенции со соодветните курсеви во образованието дефинирано со EUROPASS

Имплементирање на ECTS (од циклусот 2005/06 во LIFE Long Learning програмата на КОСМО Иновативен Центар)

Имплементирање на ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) во LIFE Long Learning во програмата на КОСМО Иновативен Центар - циклус обуки 2009/2010

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.