Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ ВО МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - практичен водич за мали и средни претпријатија

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

20 часа:

6.980,00 денари (плаќање на 2 рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

20% за авансни уплати за еден учесник

30% или 45% за две или повеќе пријави

цени 2011/2012 (.pdf)

јуни 2012

понеделник: 17.30 - 20.00 часот (x 5 термини)

фонд на часови: 20 / ECVET-кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи:

д-р Душан Николовски
Veysel SARAÇ,
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

сертификат: Инвестициско планирање и анализа

ГРУПА - јуни

11 јуни 2012

 

ГРУПА - ноември

21 ноември 2011

 

бесплатен прирачник за учесниците на обуката

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ - практичен водич за мали и средни претпријатија

 

дополнителна литература која може да се нарача во КОСМО Иновативен Центар

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ (практичен прирачник за мали и средни претпријатија)

Во пазарниот систем на стопанисување, преземањето одредени инвестициски активности е речиси незамисливо без да се пристапи кон оптимирање на програмата за инвестиција и развој. За таа цел, потребно е оперативно да се сработат одредени анализи и програми, односно да се пристапи кон програмирање на инвестицискиот менаџмент.

За време на обуката, идните инвеститори и изработувачи на инвестициски програми ќе се здобијат со податоци за карактеристиките на инвестициските проекти и за самата изработка на инвестициската програма (вклучувајќи анализа на пазарот и оперативен план, финансиски план и пресметка на економската ефикасност, време на враќање на инвестицијата - paybackperiod и интерна стапка на рентабилност IRR - Internal Rate of Return) според критериумите на комерцијалните банки за финансирање на приватниот сектор.

Ќе се работи на практични примери од реализирани инвестициски проекти но, исто така, секој од учесниците на обуката ќе треба да подготви инвестициска програма во областа на својот интерес.

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • методи на планирање и програмирање на инвестицијата

  • содржина на инвестициската програма

  • економска ефикасност на инвестициите

  • следење на реализацијата на инвестицискиот проект

  • статични и динамични методи за проценка на проекти

  • интерна стапка на повраток - IRR Internal Rate of Return

  • метод на вредност на капиталот - нето-сегашна вредност

  • пресметка на инвестицијата и инфлацијата, споредба на каматите

Со завршување на обуката и изработката на инвестициската програма, учесниците ќе добијат одговори на прашањата:
Може ли да се постигне економска ефикасност во инвестициските проекти?
Која е големината на инвестициските средства?
Колкаво е времето на враќање на инвестицијата?
Какви развојни способности треба да има инвеститорот?
Кои се критериумите за оценка и избор на проектите?
Какво финансирање е можно за инвестиционите проекти?

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 11 јуни 2012 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 070/361-553 факс: (02) 244 8240
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02)2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

 

цени 2011/2012 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.