ЦЕНА

5.900,00 денари

(плаќање на две рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

11 март - 8 април 2016 година

петок: 17.30 - 19.30 часот (x 6 предавања)

фонд на часови: 16 / ECVET-кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Veysel Saraç
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

сертификат: Финансиско планирање и анализа

ГРУПА  - март

11 март 2016

 

ГРУПА  - ноември

12 ноември 2015

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата. 

 

Многу сопственици и менаџери на мали и средни претпријатија се обидуваат со скромен капитал и ограничени средства да го зголемат обемот на својот бизнис.

Успехот во овој поглед во голема мерка зависи од познавањето на финансискиот менаџмент и искуствата на сопственикот.

Претставниците на финансискиот  менаџмент треба да знаат:

 • како да читаат финансиски извештаи

 • како да користат методи за проекција на продажбата и планирање на порастот на бизнисот

 • како да се дискутираат и презентираат финансиските податоци со правилна терминологија

 • како да се размислува финансиски и како да се претворат разните мерки и активности во финансиски величини

На обуката ќе се обработат следните теми:

 • финансирање во мали и средни претпријатија

 • финансиско планирање

 • буџетски системи и подготовка на буџети - буџетирање на резултатите, пресметка на текот на капиталот и планиран биланс

 • извештај за работен капитал

 • управување на краткорочна ликвидност

 • анализа на трошоци и подготовка на финансиски извештаи

 • финансиска анализа

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието. Целата оваа функција подразбира добра финансиска анализа на претпријатието. Секако, не можеме да очекуваме сопствениците и менаџерите на малите претпријатија да бидат експерти во ова поле. Сепак, потребно е да имаат основни познавања за финансискиот менаџмент.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА

ќе започне на

11 март 2016 година

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.