Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување, а услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

30 часа:

7.690,00 денари

(плаќање на 2 рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

20% за авансни уплати за еден учесник

30% или 45% за две или повеќе пријави

цени 2011/2012 (.pdf)

септември - октомври 2012

понеделник: 17.30 - 20.00 часот (x 8 термини)

фонд на часови: 30 / ECVET-кредити: 2
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Veysel Saraç
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

сертификат: Финансиско планирање и анализа

ГРУПА  - септември

10 септември 2012

 

ГРУПА  - март

19 март 2012

 

бесплатен прирачник за учесниците на обуката

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА

Многу сопственици и менаџери на мали и средни претпријатија се обидуваат со скромен капитал и ограничени средства да го зголемат обемот на својот бизнис.

Успехот во овој поглед во голема мерка зависи од познавањето на финансискиот менаџмент и искуствата на сопственикот.

Претставниците на финансискиот  менаџмент треба да знаат:

 • како да читаат финансиски извештаи

 • како да користат методи за проекција на продажбата и планирање на порастот на бизнисот

 • како да се дискутираат и презентираат финансиските податоци со правилна терминологија

 • како да се размислува финансиски и како да се претворат разните мерки и активности во финансиски величини

На обуката ќе се обработат следните теми:

 • финансирање во мали и средни претпријатија

 • финансиско планирање

 • буџетски системи и подготовка на буџети - буџетирање на резултатите, пресметка на текот на капиталот и планиран биланс

 • извештај за работен капитал

 • управување на краткорочна ликвидност

 • анализа на трошоци и подготовка на финансиски извештаи

 • финансиска анализа

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието. Целата оваа функција подразбира добра финансиска анализа на претпријатието. Секако, не можеме да очекуваме сопствениците и менаџерите на малите претпријатија да бидат експерти во ова поле. Сепак, потребно е да имаат основни познавања за финансискиот менаџмент.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 10 септември 2012 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 070/361-553 факс: (02) 244 8240
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02)2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

 

цени 2011/2012 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.