kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ФИНАНСИСКО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ

зголемиавтор
: Весна Хриџиќ

 

157 страни, B5 формат, полутврда подврска
дизајн: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје

 

Содржина на прирачникот:
 

Поим, улога и значење на сметководствено-информациониот систем

Инвентар и биласи во сметководството на претпријатието

Сметките како инструменти на сметководствената постапка

Книговодствената евиденција на средствата како елементи на активата на билансот на состојбата

Книговодствена евиденција на изворите на средствата како елементи на пасивата на билансот на состојбата

Сметководствени грешки

Периодична пресметка и годишна сметка

Организација на сметководствено-информациониот систем во претпријатието

Современи тенденции цо развојот на сметководствено-информациониот ситем

Едукација - етика - сметководствена-финансиска професија


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.