• Home
  • Services
  • Trainings
  • Products
  • References
  • About Us
  • Contact
 

Management Capacity Building

In-house-advising in your enterprise, combined with seminars in our regular program, are forming packages for representatives of the executive management.
According to the enterprise's needs, we are preparing a suitable advising program or package seminars.


АДИНГ АД

Шпедиција и надворешно-трговско работење

АДОРА Инженеринг

Финансиско Советување

Надворешно-трговско работење

AGBIZ PROGRAM

Надворешно-трговско работење

АБА Консалтинг

Финансиски менаџмент

АГРОБОНАК

Биомаса - енергетски потенцијал

АКТИВА ДОО

Противексплозивна заштита

АКВА ДЕЈОН

Како до експанзија на нови пазари

АЛЕФ ДОО

Маркетинг-промоција и продажба

АЛЕКСПРОМ

Како до експанзија на нови пазари

e-Commerce и e-Marketing

АЛКАЛОИД АД

Гасификација - енергетска алтернатива и чиста животна средина

АМАК СП

Шпедиција и надворешно-трговско работење

АНГЛИСКИ ЦЕНТАР

Вештини на презентирање и преговарање

АНТАРЕС Кочани

Шпедиција и надворешно-трговско работење

АПРО 2000

Вештини на презентирање и преговарање

АСКИНГ

Надворешно-трговско работење

Атеље Натка

Проект-менаџмент

АУТОМОБИЛЕ-СК

Моторните и индустриските масла - еколошки предизвик

АВТ International

Вештини на презентирање и преговарање

Авто Куќа

Професионална комуникација

Балабан и Партнери

Енергетски ефикасни згради

BARS Инженеринг

Конференција за енергетска ефикасност (16-17 мај 2008 година)

БАСМЕ КТ

Loyalty маркетинг и модератор на целна група

БЕЛУПО

Вештини на презентирање и преговарање

БЕМОС-В

Надворешно-трговско работење

БЕТОН

Маркетинг за градежништво и градежни материјали

БЕТОН - ШТИП

Маркетинг за градежништво и градежни материјали

Шпедиција и надворешно-трговско работење

БИМЕК

Шпедиција и надворешно-трговско работење

БИСЕР ТУРС ШПЕД

Маркетинг за градежништво и градежни материјали

Шпедиција и надворешно-трговско работење

БИСТРА КОМПАНИ

Маркетинг информација и комуникација

БОМЕКС РЕФРАКТОРИ

Безбедно користење на електрична енергија

БОРТАС

Безбедно користење на електрична енергија

БОТОНИ ПАНО

Шпедиција и надворешно-трговско работење

ДПТУ ДАЈТИ

Шпедиција и надворешно-трговско работење

ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Шпедиција и надворешно-трговско работење

Diners Club International MAK

Вештини на презентирање и преговарање

ДИСАКО

Шпедиција и надворешно-трговско работење

ДИЗАЈН ЦЕНТАР Инженеринг

Громобранска заштита

ИГМ ЏУМАЈЛИЈА

Маркетинг за градежништво и градежни материјали

АК Џумајлија, Лозово

Шпедиција и надворешно-трговско работење

ДМ ТРАНС ТОМЕ

Шпедиција и надворешно-трговско работење

ДРВОЕКСПОРТ СТИЛ

Биомаса - енергетски потенцијал

ЗЗ ЕДИНСТВО Челопек

Биомаса - енергетски потенцијал

ЕИН-СОФ

Вештини на презентирање и преговарање

ДТС ЕКСПЕРТ

Шпедиција и трговски договори со ЕУ

ЕЛЕКТРОМЕТАЛ

Стратешко и бизнис-планирање

АД ЕЛЕМ

Гасификација - енергетска алтернатива и чиста животна средина

EL-ING Elektrik

Шпедиција и трговски договори со ЕУ

ЕВН - Македонија

Гасификација - енергетска алтернатива и чиста животна средина

Конференција за енергетска ефикасност

ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ

Финансиско планирање

ЕУРОМЕД

Шпедиција и надворешно-трговско работење

ЕУРОПАК

Биомаса - енергетска алтернатива

ЕУРО СТАНДАРД БАНКА

Конференција за мал Бизнис

ЕВРОПА АД

Маркетинг промоција и продажба

ФАКОМ Инженеринг

Шпедиција и надворешно-трговско работење

Гасификација - енергетска алтернатива и чиста животна средина

ФАКОМ Монтажа

Противексплозивна заштита

ФЕНИ Индустри

Шпедиција и надворешно-трговско работење

Фершпед АД

Професионална комуникација

Странски директни инвестиции

ФИЛБИС

Гасификација - енергетска алтернатива и чиста животна средина

Надворешно-трговско работење

ФОНКО

Конференција за енергетска ефикасност

ФРАГМАТ МАК

Енергетски ефикасни згради

ФЦЗ 11 Октомври АД

Финансиски менаџмент на инвестициони и донаторски проекти

ГЕИНГ

Енергетски ефикасни згради

GlaxoSmithKline

Менаџмент на квалитет

Маркетинг промоција и продажба

ГЛОБКО

Шпедиција и трговски договори со ЕУ

Горд Системи

Професионална комуникација

Град Скопје

ИПА Проект-менаџмент

Градежен Институт Македонија

Енергетски ефикасни згради

ГТЗ МАФП Проект

Проект-менаџер

ГУДАЛАТ

Биомаса - енергетски потенцијал

ХАС ПЛАСТ

Инвестициски форум за мал бизнис

ЕЛЕМ

Безбедно користење на електрична енергија

ИФЦ

Конференција за мал бизнис

ИНКОМ Инженеринг

Експортен маркетинг

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Конференција за енергетска ефикасност

ИНТЕРПРОЕКТ ИНЖИНЕРИНГ

Гасификација - енергетска алтернатива и чиста животна средина

ИВАЛ ТРЕЈД

Надворешно-трговско работење

КНАУФ

Конференција за енергетска ефикасност

КОМУНА АД

Маркетинг

Конимекс Холдинг

Сушилници - инженеринг и технологија на дехидрација на храна

ЛУПУС

Раководење со човечки ресурси

МАДОНА

Шпедиција и надворешно-трговско работење

MAGA - Македонска геотермална асоцијација

Конференција за енергетска ефикасност

Македонски Железници

ИПА проект-менаџмент

МЕПСО

Конференција за енергетска ефикасност

МЕРКС

Шпедиција и надворешно-трговско работење

МЕТАЛЕЦ КОНСТРУКЦИИ

Конференција за енергетска ефикасност

МИКОМ

Надворешно-трговско работење

НОРИНГ МК

Биомаса - енергетски потенцијал

Граѓанска Асоцијација МОСТ

Нови техники на учење и поучување

Штедилница МОЖНОСТИ

Конференција за мал бизнис

OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje

Конференција за енергетска ефикасност

РЕХАУ

Конференција за енергетска ефикасност

СКФ МАКТРАДЕ

Маркетинг

T-MOBILE

Напредни методи на финансиска аналитика

ВАКО

Надворешно-трговско работење


home      services     trainings     products     references      job      about us      contact

 © 2003 COSMO Innovate Centre. All rights reserved.