Цена

6.980,00 денари

(плаќање на 2 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Програма за обука - download

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат е-прирачник ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ СИСТЕМИ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување, а услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

вторник: 19.40 - 21.40 (x 7 предавања)


цена

6.980,00 денари


фонд на часови: 20 / ECVET-кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)

сертификат: Енергетски ефикасни системи

ГРУПА - ноември

20 декември 2016

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

бесплатен е-прирачник
за учесниците на обуката

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ СИСТЕМИ


 

дополнителна литература која може да се нарача во КОСМО Иновативен Центар:

Енергетски
ефикасни згради

COSMO 2008 Energy Efficiency Conference - COLLECTION OF CONFERENCE PAPERS

Претпријатијата, индустријата и владините установи се под постојан економски, енергетски и еколошки притисок во последните неколку години. Да се остане економски конкурентен на глобалниот пазар и истовремено да се задоволат зголемените еколошки стандарди за загадување на воздухот и водата се движечки фактори за определување на оперативните трошоци и капиталните инвестиции во сите компании.

ЕНЕРГЕТСКИОТ МЕНАЏМЕНТ е извонредно важен за компаниите, јавните установи и другите организации за да се контролираат критичните енергетски и еколошки фактори кои значат краткорочно одржување и долгорочен успех.

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИТЕ СИСТЕМИ во организациите ги одржуваат работниците задолжени за енергетски аудит, енергетски и економски анализи, одржување на објектот и опремата. За некои од нив, енергетскиот менаџмент е примарна задача, а некои треба да поседуваат добри способности за енергетска анализа, како и познавања за постојните и новите енергетски технологии и опрема.

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • топлински извори и пренос на топлина

  • топлификациски системи

  • климатизациски системи

  • градежни и изолациски материјали

  • проценка, мерење, регулација и мониторинг на енергија во објекти

  • енергетски аудит

Забелешка: Подготвителната обука за тренингот „Европски енергетски менаџер“ (European Energy Manager - EUREM) се реализира според програмата за обуките „Енергетски ефикасни системи“ и „Енергетски ефикасни инсталации".


повеќе...

повеќе...


Со имплементирање на енергетски ефикасните системи се постигнува ефикасно искористување на енергијата во секоја организација. Обучените работници за енергетски аудит ќе ги идентификуваат потребните мерки за заштеда, а програмата за енергетски менаџмент ќе ги реализира овие заштеди. Единствено со имплементација на препораките од енергетскиот аудит и со обука на вработените можат да се постигнат максималните заштеди.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 20 декември 2016 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.