Цена

6.980,00 денари

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Програма за обука - download

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ИНСТАЛАЦИИ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување, а услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

цена

6.980,00 денари

фонд на часови: 20 / ECVET-кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)


сертификат: Енергетски ефикасни инсталации

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

бесплатен прирачник
за учесниците на обуката

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ИНСТАЛАЦИИ

 

дополнителна литература која може да се нарача во КОСМО Иновативен Центар:

Енергетски
ефикасни згради

Инсталации

Европската Унија денес увезува околу 50% енергија. Доколку ништо не се стори до 2030 год, дури 70% од енергијата во ЕУ ќе треба да се обезбеди од увоз.

Ваквите состојби на енергетски план се слични и во нашата земја. Се соочуваме со голема енергетска потрошувачка, додека изворите на енергија стануваат сè поретки и со тоа цената на енергијата постојано расте.

Штедењето енергија е најлесниот, најбрзиот и најефикасниот начин за да се одговори на предизвикот на енергетска зависност. По сектори, енергетските потреби се околу 30% во транспортот, а останатите 70% се во индустријата, зградите и објектите од јавниот и приватниот сектор. Премногу енергија се троши во зградите (административни и за живеење) заради неефикасниот систем на затоплување и осветлување и недоволната примена на изолациски градежни материјали.

За да се постигне висока енергетска ефикасност на еден објект, потребно е задоволување на повеќе фактори:

- добра термичка изолација на објектот

- добра вентилација на објектот со искористување на топлинската енергија на влезниот и излезниот воздух

- користење на обновливи извори на енергија со висок коефициент на ефикасност и акумулација на топлинската енергија

- дополнително искористување на вишокот топлинска енергија.

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • пасивни куќи и енергетски ефикасни згради - енергетски биланс

  • топлинско-изолациски материјали и пресметка на топлински мостови

  • инсталации за електрична енергија

  • инсталации за греење

  • инсталации за климатизација

  • проектирање на системи за греење и климатизација

  • системи за греење и ладење со обновливи извори: соларни колектори, топлински пумпи, енергија од биомаси

Активностите за заштеда на енергија во објектите треба да се насочени кон мерки за:
- заштеда кај системите за греење и климатизација (подобрување на карактеристиките на објектот, ефикасност на примарната и секундарната опрема, промени во процесот на климатизација, регулација)
- намалување на загубите на електрична енергија (подобрување на факторот на моќност, намалување на односот на хармониците, намалување на топлинските загуби во електричната мрежа)
- заштеда кај енергетските флуиди
Со анализа на потрошувачката на енергија за време на експлоатација на објектот и воведување на мониторинг и менаџмент на потрошувачката се доаѓа до забележителни резултати во поглед на заштедата на енергија.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

(02) 244 8077; 075 438 576 факс: (02) 244 8134
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077, 075 438 576

(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.