kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


eCOMMERCE

прирачник

подготвено од:

Сања Божиќ

јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 

E-business вовед

Интернет технологија

E-commerce (е-трговија) / EC

 - e-business дефиниции

 - e-commerce дефиниции

 - развој на e-commerce

 - рамка на e-commerce

 - седум карактеристики на EC и нивно значење

EC бизнис модели

 - структура на бизнис модели

 - типични бизнис модели на EC

 - класификација на е-трговија (B2B, B2C, B2B2C, C2B, C2C, P2P, m-commerce, inrabusiness EC, B2E)

 - успеси на EC

 - неуспеси на EC

Е-маркетинг планирање

 - што е е-маркетинг

 - кога почнал маркетингот, еволуција на концептот

 - маркетингот како процес, маркетинг микс

 - е-маркетинг средства за комуникација (internet advertising, internet marketing PR, internet sales promotions, директен маркетинг, е-каталози, е-аукции)

-интернетот ако алатка за пребарување

-влијанието на интернетот врз донесувањето на одлуки за купување

-социјални мрежи, блогови

Интегрирана маркетинг комуникација

-карактеристики на IMC

-развој на IMC план

Customer Relationship Management

 - технологија

 - предности

Е-банкарство

 - on-line системи на плаќање

- развојот во Македонија

Интернет Пазар за вработување

-Користење на социјалните медиуми во процесот на вработување


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.