TOTAL QUALITY MANAGEMENT PROGRAM 

ДОБРОДОЈДОВТЕ!

Dokolku ne se cita tekstot vo gorniot red na Outlook Express ili Internet Explorer kliknete:
View->Encoding->Unicode (UTF-8)

 
Ова е KOSMO PREGLED за Март 2011.
 
           Во тек е пополнување на групите кои започнуваат во текот на месец март во КОСМО
 
           Распоредот на курсевите, семинарите и пакет обуките од Тематската програма кои започнуваат во Март 2011 следи подоле или може да се погледне на следниот линк ... или  www.cosmoinnovate.com.mk, Пополнувањето на групите е во тек, а пријавувањето на слушателите се одвива до почеток на предавањата или пополнување на групите.
 
           Семинарите и обуките од KNOW-HOW програмата се реализираат според  распоредот за периодот Февруари-Јуни 2011.
 

 

      

     Бидете поздравени и останете во контакт,

 

         Eдвард Sofeski

         es@cosmoinnovate.com.mk

         KOSMO Inovativen Centar


Курсеви Март 2011 !

 

Проект-менаџмент                                          Трговија и маркетинг 
курс - 30 часа                                                    менаџмент курс - 30 часа
22 март 2011                                                      5 април 2011
повеќе...                                                            повеќе...

Германски јазик                                              Енергетски ефикасни системи 
курс - 60 часа                                                    курс - 20 часа
14 март 2011                                                      24 март 2011
повеќе...                                                            повеќе...

Сметководство                                                Финансиско планирање и анализа 
курс - 60 часа                                                    курс - 20 часа
16 март 2011                                                      21 мај 2011
повеќе...                                                            повеќе...

Инвестициско планирање и менаџмент         Бизнис планирање и
курс - 20 часа                                                    менаџмент
26 март 2011                                                       курс - 20 часа

повеќе...                                                            24 мај 2011  повеќе...

                                                                            

 

 

редовна програма на пакет обуки составени

од 3 или 4 модули (курсеви)

 

Инвестиционен Проект Менаџмент                Финансиски Менаџмент
80 часа                                                              100 часа
22 март 2011                                                      16 март 2011
повеќе...                                                            повеќе...

Енергетски Ефикасен Проект Менаџмент      Деловен Секретар
70 часа                                                              110 часа
22 март 2011                                                      14 март 2011
повеќе...                                                            повеќе...

                                                         

ЗАБЕЛЕШКА: Во прегледот се дадени само дел од тематските пакет обуки.

                    Листа на сите тематски пакет обуки на следниот линк . . .

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

 

СЕМИНАРИ - Февруари-Јуни 2011 !

Лидерство и менаџмент
семинар - 16 часа
10 март 2011
повеќе...

Стратешко управување
со човечки ресурси
семинар - 16 часа
26 февруари 2011
повеќе...

Ефикасност и ефективност
во работењето

семинар - 8 часа
17 февруари
2011
повеќе...

Управување со знаење
и управување со промени
семинар - 16 часа
2 јуни 2011
повеќе...

Бизнис проект-менаџмент
семинар - 16 часа
2 април 2011
повеќе...

Кризен менаџмент
семинар - 16 часа
7 мај 2011

повеќе...

Трудово право и заштита при работа
семинар - 8 часа
16 април 2011

повеќе...

Конфликт-менаџмент и медијација
семинар - 16 часа
21 април 2011
повеќе...

Стрес-менаџмент
семинар - 16 часа
11 јуни 2011
повеќе...

Надворешна трговија
семинар - 25 часа
3 јуни 2011

повеќе...

Проект-менаџмент стратегии
семинар - 25 часа
13 мај 2011

повеќе...

Вештини на аргументирање и преговарање во меѓународниот бизнис
семинар - 25 часа
1 јули 2011

повеќе...

Заштита и безбедност на информациите
семинар - 8 часа
19 март 2011
повеќе...

редовна програма на пакет семинари

составени од 3 до 5 модули (семинари)

Знаењето и информациите не се статични, туку се движат низ организациите на различни начини. Еден од начините да се прави разлика меѓу „управувањето со знаење“ и „управувањето со информации“ е да се идентификуваат процесите и чекорите вклучени во двете полиња.

повеќе...

(брошура, 261 KB)

::: Управување со знаење и информации 19 март 2011

 

 

Извозните пазари се предизвик за македонските претпријатија, но за нивно освојување потребни се комплексни познавања за извозната процедура.

повеќе...

(брошура, 457 KB)

::: Меѓународна Трговија 13 мај 2011

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

                                             

ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ, од 22 Март 2011 !!!

март - април 2011 година

вторник: 19.40 - 21.40 часот

Почеток: од 22 март 2011

фонд на часови: 30 / ECVET-кредити: 2

предавач: Оливер Белчовски 

(CV, тренери)

сертификат: Проект Менаџмент

    повеќе...

 

Проект-менаџментот претставува збир на активности од почеток до крај на проектот и се однесува на менаџирање разновидни проекти за различни програми и разни видови организации. Проект-менаџерот има способности за планирање, пресметка на трошоци, менаџирање на ризик и управување со комплексни дисциплини, како што се избор на средства, менаџмент на набавки, менаџирање на човечки ресурси и комуникација.

Практичната компонента на курсот претставува идентификација на реален проект на кој ќе работите во текот на курсот. Фасилитаторот (предавачот) ќе ви даде поддршка во вашиот напредок низ проектот. Од вас ќе се побара да предложите проект и да го испорачате како прилог на завршниот тест, со што успешните кандидати ќе добијат сертификат за завршен курс за Проект-менаџмент.

 

На обуката ќе се обработат следните теми:

 • управување на проектниот циклус

 • процес на планирање на проекти

 • анализа на состојбите

 • анализа на одржливост

 • акционен план на проектот

 • буџет на проектот

 • спроведување и раководење со проектот

 • менаџирање на ризик

 • евалуација и извештаи

Со завршување на курсот ќе можете да демонстрирате потполна компетентност за проект-менаџментот. Курсот ќе ве подготви да ги разберете принципите и практиката на проект-менаџментот. Ќе бидете способни за планирање и реализирање на секакви видови проекти.

Сертификатот, заедно со проектот на кој ќе работите, можете да ги искористите како ваше "портфолио" за напредок во кариерата.

 

Цена

30 часа:

7.690,00 денари

 

пријава

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 30%

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 45%

 

повеќе...

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

 

ПРОИЗВОДИ

 

          

    ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ и

             БИЗНИС ПЛАНОВИ

Celta na programite/planovite e da se odgovori na odnapred postavenite pra{awa so pomo{ na izvr{ena analiza na sega{nite sostojbi i problemite vo proizvodstvoto, nabavkata i potro{uva~kata na proizvodite/uslugite, za proektirawe pogon za proizvodstvo ili organizirawe sistem za realizirawe uslugi, izvoz vo sosednite zemji soglasno potrebite i materijalnite mo`nosti za primena.  

       Model na investicioniot proekt

-          rezime na investicionata programa

-          razvojni sposobnosti na investitorot

-          analiza na pazarot za proda`ba (klienti)

-          tehni~ko-tehnolo{ki aspekti

-          organizacioni aspekti

-          analiza na pazarot za snabduvawe

-          finansiska analiza po niza osnovi

-          zaklu~na ocenka za prifatlivost na proektot

 

Инвестициониот проект ќе послужи за подготовка на апликации за су-финансирање на проектот од банкарски установи, инвестициски фондови и фондови на Европската Унија. Инвестициониот проект може да послужи како тендерска документација за обезбедување со-инвеститори во реализацијата на проектот или формирање joint venture.
 
 
КОСМО Иновативен Центар е подготвен да овозможи консултантски услуги при подготовка на Инвестиционен Проект, подготовка на апликации за су-финансирање од фондови и финансиски установи, и спремни сме да организираме и спроведеме тендерски процедури или да поддржиме маркетинг активности за обезбедување со-инвеститори во проектот. Наведените услуги ги реализираме во соработка со нашите специјализирани консалтинг партнери и локални домашни независни експерти од соодветната област.
     

повеќе. . .

 


УСЛУГИ
        

КОСМО Иновативен Центар е член на MANAGENERGY-Иницијатива на Европската комисија - оддел за Енергетика и Транспорт, кој промовира енергетска ефикасност и рационално искористување на енергијата, заштеда на енергијата, чист транспорт и одржлив развој со употреба на чисти и обновливи извори на енергија.

УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во функција на обезбедување поквалитетно живеење, зачувување на животната средина, реализирање на проекти од енергетски аспект, на супституција, заштеда и ефикасно користење на енергијата, како и користење на алтернативни извори на енергија, ние им помагаме на луѓето и претпријатијата во подобрувањето на начинот на кој управуваат со животната средина преку:

   • изработка на елаборати за заштита на околината

   • изработка на елаборати за управување со отпад

   • учество во изработка на законската регулатива, стандардите и другите прописи од областа на енергетската ефикасност и ефикасното управување со ресурсите

   •  промотивни мерки, совети и експертизи за ефикасно управување со потрошувачката на енергија

   • промовирање мерки за рационално и ефикасно управување со сопствените ресурси преку посебни или преку периодични специјализирани публикации

   • изработка на експертизи и студии од областа за проектирањето, изградбата и одржувањето на енергетските објекти поврзани со заштеда и ефикасно користење на енергијата

                                                                                                       повеќе. . .

РАБОТА

 

КОСМО Иновативен Центар има потреба од стручни          соработници: консултанти и обучувачи за реализација на програмските содржини на консалтинг програмата                         Total Quality Management и едукативната програма                          Life Long Learning.

Потребни се кандидати кои ќе можат да реализираат                   обуки или консалтинг услуги од следната област:         

                 ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- завршено високо образование
- работно искуство минимум 3 години
- дел од работно искуство, работни обврски или волонтерски обврски при планирање,   програмирање или спроведување на проекти
- познавање на англискиот јазик

повеќе. . .

WEB МАРКЕТИНГ


КОСМО Иновативен Центар нуди можност за рекламирање со линкови кои тргнуваат од страните на нашата интернет презентација: линкови на долна линија, премиум линкови, рекламни линкови, размена на банери.  повеќе. . .

линкови на долната линија

Поставете ја вашата маркетинг-порака директно на долната линија на home page. Оваа реклама може да вклучи 3 линии на соодветен текст кој го опишува вашиот производ/услуга. Бојата на текстот и позадината може да се менуваат, а рекламата може да содржи и лого на вашето претпријатие. Линкот се поставува на македонската и англиската верзија на home page, страната производи/products (македонска и англиска верзија) или страната производи/cosmo trade center (македонска и англиска верзија).

премиум-линкови

Овие реклами се прикажуваат на самиот врв од десната страна на home page. Овие реклами најчесто го содржат логото на претпријатието или текстуална порака. Прикажувањето на овие реклами го гради брендот на вашето претпријатие, бидејќи го задржува вниманието на потенцијалните коминтенти. Се прикажуваат само на home page (македонска и англиска верзија). Бројот на премиум-линкови е ограничен на три на двете верзии на home page.

рекламни линкови

Рекламните линкови се поставуваат на позиции на десниот раб од страната производи/products (македонска и англиска верзија) или страната производи/cosmo trade center (македонска и англиска верзија).

Вообичаено, рекламите го содржат логото на претпријатието или соодветен текст кој го опишува производот/услугата на претпријатието.

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ!

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР
Бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија
тел. (02) 244 8077, 244 , 306 3931 фах. (02) 244
e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk


КОСМО Иновативен Центар е интернационална консалтинг компанија.

Ние нудиме консалтинг-услуги за производни, услужни и трговски претпријатија. КОСМО Иновативен Центар е македонски лидер во неформалната life long и интерна едукација во компаниите, правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing consulting, проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии и градежништво.

КОСМО Иновативен Центар обезбедува TQM (Total Quality Management) консалтинг-програма за производни, услужни и трговски претпријатија.

Авторски права © 2003-2011 КОСМО Иновтивен Центар.
Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането.

Copyright © 2003-2011 COSMO Innovate Center.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

Информативно Издание на КОСМО Иновативен Центар

БР.111
Година 9
Читатели: 21.480


Среда
9 Март,2011

КОСМО
Иновативен Центар

 АГЕНДА

14.03.2011
Курс:
Германски јазик
повеќе...

16.03.2011
Курс:
Сметководство 
повеќе...

19.03.2011
KNOW-HOW Обука:
Управување со знаење и информации
повеќе...

22.03.2011
Курс:
Проект Менаџмент
повеќе...

24.03.2011
Курс:
Енергетски Ефикасни СИстеми
повеќе...

 
 
                 2011  KOSMO Inovativen Centar, Сите права задржани. Одјавување од e-mail listata.