Цена

до 17 февруари 2014:

5.385,00 денари

(плаќање на 2 рати)

 

по 17 февруари 2014:

редовна цена*

7.690,00 денари

(плаќање на 3 рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

*важи само за редовната цена

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

цени 2013/2014 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано подучување и учење

 

Метод на оценување

оценките се формираат статистички според ECVET-системот за оценување

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

февруари - април 2014

четврток: 19.40 - 21.40 часот (x 10 предавања)

цена

5.385,00 денари (до 17.02.2014)

7.690,00 денари (по 17.02.2014)

фонд на часови: 30 / ECVET кредити: 2
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Александра Арсовска - Белчовска
ISCED 5А сертифициранa, согласно ISBE-препораките

сертификат: Деловна комуникација и човечки ресурси


ГРУПА - февруари
20 февруари 2014

 

ГРУПА - септември
12 септември 2013

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8240 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

беплатен прирачник за учесниците на обуката
ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ

Обуката за ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА ги поттикнува способностите за вербална и пишана комуникација, кои се основата за ефективна интеракција со луѓето на работното место или во општеството. Со еднакво значење е и развојот на способностите за обработка на информациите, што е од големо значење за прибирање, интерпретирање, евалуирање и управување со информациите.

Обуката за Деловна комуникација е стандардна и ги задоволува сите области на деловната едукација и останатите едукативни дисциплини. Интегрално се надградува со обуките Вештини за презентирање и преговарање и Управување со човечки ресурси.

На обуката ќе се обработат следните теми:

  • професионална комуникација и кореспонденција

  • основни правила на вешта дискусија

  • решавање конфликти

  • етичко оценување и вредности

  • култура на комуницирање и градење односи на соработка

  • психолошки елементи на комуникацискиот процес

Основните принципи на комуницирањето се конзистентни, но условите на комуницирање, посебно во интернационалните комуникации, постојано се менуваат. Технологиите особено влијаат на деловната комуникација, што наметнува нови стандарди за компетентност во комуникациите.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Курсот започнува од 20 февруари 2014 година

пријавување и информации:

пријава

 (02) 244 8077; 070/361-553 факс: (02) 244 8240
contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02)2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - јуни 2014 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2014 (.pdf)

 

цени 2013/2014 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.