kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ


група автор
и
 

Б-5, 184 страници, полутврда подврска

дизајн: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје

 

Содржина:

 

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИМЕ ЗА 20% ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈАТА ДО 2020 ГОДИНА

БУГАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИЗОЛАЦИИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО СУШТИНА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАКТИКА

КОНТРОЛА НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА

ПРЕНОС НА ТОПЛИНА

1.   Вовед

2.   Механизми за пренос на топлина

2.1.      Пренос на топлина со кондукција

2.2.      Пренос на топлина со конвекција

2.3.      Пренос на топлина со радијација

2.4.      Премин на топлина

3.   Топлинско-физички својства на изолациските материјали

3.1.      Основни топлотехнички својства на градежните материјали и на изолациските материјали за згради

4.   Отпорност на преносот на топлина низ еднослоен и многуслоен градежен елемент при стационарен режим на простирање на топлинскиот проток

4.1.      Отпорност на преминување на топлината низ еднослоен изолациски материјал

4.2.      Отпорност на топлинско преминување низ многуслоен изолациски елемент

4.3.      Температурни линии

4.4.      Определување на разликата меѓу температурите на внатрешната површина на елементот и внатрешниот воздух

5.   Топлинско-изолациски материјали во градежништвото

5.1.      Класификација на изолациските материјали

5.2.      Неоргански изолациски материјали

5.3.      Органски топлинско-изолациски материјали

5.4.      Синтетички (пластични) маси како изолациски материјали

ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА ОБЈЕКТИТЕ

1.   Вовед

2.   Концепт на Правилник за енергетска ефикасност на згради

3.   Топлински мостови

3.1.      Анализа на примери од македонската практика

3.2.      Споредба на резултатите

3.3.      Коментар

4.   Пресметка на топлински загуби на еден објект

4.1.      Геометрија на објектот

4.2.      Варијанта 1: Нумеричка пресметка со примена на македонскиот "Каталог на линеарни топлински мостови"

4.3.      Варијанта 2: Нумеричка пресметка со примена на вредности ψe од македонскиот "Каталог на линеарни топлински мостови"

СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ, ТОПЛИНСКИ ИЗВОРИ И ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

1.   Фактори за евалуација на примената на топлификациските системи

2.   Поделба на топлификациските системи

2.1.      Поделба според топлинскиот извор

2.2.      Поделба според топлоносителот

3.   Избор на топлоносител и топлификациски систем

4.   Потрошувачка на топлина

4.1.      Класификација на потрошувачите на топлина

5.   Топлификациски дијаграм

6.   Топлиноизменувачка површина на грејните тела

7.   Топлински извори

8.   Термички карактеристики на топлинска пумпа

8.1.      Поим за топлинска пумпа

8.2.      Топлински извори кај топлинската пумпа

8.3.      Шеми на топлински пумпи

9.   Карактеристики на опремата кај топлинските пумпи

10.      Карактеристики на системи со геотермална енергија

10.1.    Основни поими

10.2.    Поделба на геотермалните извори

10.3.    Систем за користење на геотермалната енергија

10.4.    Хемиска подготовка на геотермалните води

10.5.    Техноекономски аспект

11.      Оптимално конципирање на комбинирани системи за греење со топлински пумпи

11.1.    Енергетски систем со топлиноизменувачка станица на геотермална вода, топлинска пумпа и врвна котларница

11.2.    Супституирање на дел од енергијата од фосилни горива со сончева енергија

12.      ЗАКЛУЧОЦИ

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА КАЈ ДЕЛОВНИТЕ ОБЈЕКТИ (АДМИНИСТРАТИВНИ И ИНДУСТРИСКИ)

1.   Потрошувачка на енергија

2.   Подрачја и мерки за намалување на потрошувачката на енергија

2.1.      Заштеда на енергија кај системите за греење и климатизација (HVAC)

2.2.      Намалување на загубите на електрична енергија

3.   Анализа на потрошувачката на енергија за време на експлоатација на објектот

ПРИМЕНА НА КОГЕНЕРАТИВНИ ПОСТРОЈКИ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОТРЕБИ НА ЗГРАДИ

1.   Споредба на технологии

2.   Општо за когенеративните постројки со клипни мотори

3.   Димензионирање на постројката

4.   Економска ефикасност

5.   Когенерација на електрична енергија, топлина и ладење

6.   Комбинација на когенеративна постројка со инсталации за преработка на отпадни води

7.   Заклучок

СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ ЗА ТОПЛА ВОДА

1.   Што е пасивна куќа?

2.   Повеќеслојни PVD селективни превлаки

2.1.      Карактеристики на PVD селективните превлаки

2.2.      Проектирање на соларни системи

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ

1.   Општо

2.   Типови топлински пумпи

3.   Геотермални топлински пумпи

3.1.      Отворен систем

3.2.      Затворен систем

4.   Дистрибутивен систем во објектот

5.   Предности во однос на другите системи за греење

6.   Практичен пример за заштеда со користење на геотермална топлинска пумпа за греење и ладење


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.