kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ - ВТОР ДЕЛ


група автор
и
 

A4, 107 страници, полутврда подврска

дизајн: Дејан Д. Николовски
печатница: Ри-Графика, Скопје

 

Содржина на прирачникот:

 

м-р Даниела Младеновска

COSMO Innovate Center, Скопје

Концепт на нискоенергетски објект со примена на топлинска пумпа и фотоволтаичен систем

Игор Шешо

Шешо-инженеринг, Охрид

Пелети           

Мирко Стојановски и Даринка Стојановска

ФИЛБИС Мирко, Скопје

Природниот гас во Република Македонија и можностите за негово искористување   

Васко Кљанков и Љупчо Пауновски

Македонија ПРОЕКТ АД Скопје

Ладни ѕидови - топли подови греење и ладење со плафонско зрачење           

Станко Спасиќ

ИВ-ДИЗАЈН

Енергетски ефикасни прозорци      

Викторија Будимоска - Скаричева

БЕТОН АД Скопје

Пилот-проект за подобрување на енергетските карактеристики на објектот „Општина Чаир“ - Скопје          

м-р Илчо Трајаноски

ЕКОВАТ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје

Ветрогенератори за урбани средини

Дарко Спировски

Универзитет на Југоисточна Европа

Универзитет на Југоисточна Европа: еколошки кампус - практичен пристап   


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.