• Почетна
 • Услуги
 • Обуки
 • Производи
 • Референци
 • За нас
 • Контакт

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат литература

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

16 часа:

5.900,00 денари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

 

 

Пријавување
и информации

(02) 244 8077

075 438 576

факс: (02) 244

contact@cosmoinnovate.com.mk

 

фонд на часови: 16 / ECVET-кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи: Ана Филиповска (CV, тренери)

сертификат:
Управување со знаењето
,
информациите и промените


Знаењето и информациите не се статични, туку се движат низ организациите на различни начини. Еден од начините да се прави разлика меѓу „управувањето со знаење“ и „управувањето со информации“ е да се идентификуваат процесите и чекорите вклучени во двете полиња.

Управувањето со информациите се фокусира на планови и активности кои треба да се извршат за да се контролираат записите, односно некласифицираните информации на организацијата.

Управувањето со знаењето се состои од стратегии и практики за идентификување, креирање, претставување, дистрибуирање и усвојување на согледувањата и искуствата. Тие согледувања и искуства содржат знаење, а се наоѓаат во поединци или се вградени во организациските процеси и практика. За многу организации, знаењето е нивниот производ. За други, знаењето го придружува производот како услуга и додадена вредност.

Организациите постојано се менуваат. Промените најчесто се иницираат поради тоа што бизнисот треба да одговори на надворешните притисоци (воведување нова технологија, организациско преструктуирање, воведување нов стандард), но често и поради интерните влијанија. Со значително изменетите потреби на потрошувачите, само организациите кои располагаат со персонал со знаење, флексибилни процеси и адаптибилни технологии можат да поддржат промени потребни за адаптација, опстанок и напредок.


Цели на семинарот

Креирањето и споделувањето на знаењето, како и управувањето со информациите се клучни за изградба на современи организации со врвна услуга, инжинеринг на услугите и производите или организација на маркетингот.

Програмата на семинарот Управување со знаењето и со информациите е наменета за подготовка на менаџментот и одговорните лица за управување со знаењето и некласиицираните инфорамации во организациите.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • дефинирање на разликата меѓу „информацијата“ и „знаењето“

 • градење и одржување систем за управување со знаењето и информациите

 • изедначување на системот за управување со знаењето со корпоративната бизнис-стратегија

 • безбедност на информациите како менаџмент-процес, а не како технолошки процес

 • градење организација базирана на знаење

 • воведување модел на промени преку учење и управување со знаењето во организацијата

 • креирање визија и начин на комуникација кои ќе ја поддржат размената на знаење во организацијата

 • намалување на дефанзивноста и стравот од промените низ подобрени комуникациски вештини и стратегии

 • градење дух на тимска работа и соработка

 • вештини на активно слушање

 • ефективно водење состаноци

 • управување со лутина и негативни емоции

 • вештини на ефективно делегирање

Учесниците на семинарот ќе реализираат индивидуални и групни вежби, групни дискусии, групни активности и бизнис-симулации дизајнирани за постигнување ефективна едукација.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.