kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИТЕ И СМЕТКОВОДСТВОТО

прирачник

51 страница, 18 x 21 cm

подготвено од
Анита Алексова

јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 

1      ВОВЕД ВО СМЕТКОВОДСТВОТО

1.1      Поим за сметководство

1.2      Историја на сметководството

1.3      Споредба меѓу финансиите и сметководството

1.4      Видови сметководство

1.5      Трошоци и видови трошоци

1.6      Финансиски цели на компанијата

2     ТЕОРИЈА НА СМЕТКОВОДСТВОТО

2.1      Општи принципи на сметководството (ГААП)

2.2      Основни принципи на сметководството

3     СМЕТКОВОДСТВО - ТЕРМИНОЛОГИЈА И СТРУКТУРА

3.1      Економско работење

3.2      Приходи и расходи

3.3      Систем на двојна евиденција

3.3.1       Т-сметки

3.3.2       Дневна книга

3.3.3       Главна книга

4     СМЕТКОВОДСТВЕН ЦИКЛУС

5     СМЕТКИ СО ПОСЕБНИ ПРАВИЛА

5.1      Основни средства и амортизација

5.2      Побарувања

5.3      Обврски

5.4      Лизинг

5.5      Резервирања

6     ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6.1      Анализа на финансиските извештаи

6.2      Структура на билансот на состојба на јавните деловни субјекти

6.3      Содржина на извештајот за парични текови

6.4      Изработка на извештајот за парични текови

6.4.1       Утврдување на паричните текови од оперативни активности

6.4.2       Утврдување на паричните текови од инвестициските активности

6.4.3       Утврдување на паричните текови од финансиски активности

6.4.4       Составување на извештајот за парични текови

6.4.5       Значење на извештајот за паричен тек

6.5      Показател на ликвидност

6.6      Левериџ ефект

6.7      Добивка

7     ИДНИ ТРЕНДОВИ ВО СМЕТКОВОДСТВОТО

7.1      Нови насоки во сметководството

7.2      Финансиски информатички системи

8     УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИТЕ

8.1      Анализа и планирање на финансиите

8.2      Менаџирање со финансиите

8.3      Аналитичко-контролна функција на работењето


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.