kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ТРУДОВО ПРАВО И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

прирачник

42 страници, 18 x 21 cm

подготвено од:

д-р Арсе Петрески

јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 

прв дел

Поим на трудовото право

втор дел

Извори на правото

трет дел

Видови на работни односи, работа вон работниот однос и режими на работните односи

четврти дел

Заштита на работа

 


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.