• ??????a
 • ??????
 • ?????
 • ?????????
 • ?????????
 • ?? ???
 • ???????

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат литература

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

16 часа:

5.900,00 денари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

цени 2011/2012 (.pdf)

 

 

сабота: 18.30 - 21.00 часот (x 5 термини)

ГРУПА - јануари

30 јануари
-
27 февруари 2012

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8240 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

фонд на часови: 16 / ECVET-кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавачи: Ана Филиповска (CV, тренери)

сертификат:
Управување со знаењето
,
информациите и промените


Знаењето и информациите не се статични, туку се движат низ организациите на различни начини. Еден од начините да се прави разлика меѓу „управувањето со знаење“ и „управувањето со информации“ е да се идентификуваат процесите и чекорите вклучени во двете полиња.

Управувањето со информациите се фокусира на планови и активности кои треба да се извршат за да се контролираат записите, односно некласифицираните информации на организацијата.

Управувањето со знаењето се состои од стратегии и практики за идентификување, креирање, претставување, дистрибуирање и усвојување на согледувањата и искуствата. Тие согледувања и искуства содржат знаење, а се наоѓаат во поединци или се вградени во организациските процеси и практика. За многу организации, знаењето е нивниот производ. За други, знаењето го придружува производот како услуга и додадена вредност.

Организациите постојано се менуваат. Промените најчесто се иницираат поради тоа што бизнисот треба да одговори на надворешните притисоци (воведување нова технологија, организациско преструктуирање, воведување нов стандард), но често и поради интерните влијанија. Со значително изменетите потреби на потрошувачите, само организациите кои располагаат со персонал со знаење, флексибилни процеси и адаптибилни технологии можат да поддржат промени потребни за адаптација, опстанок и напредок.


Цели на семинарот

Креирањето и споделувањето на знаењето, како и управувањето со информациите се клучни за изградба на современи организации со врвна услуга, инжинеринг на услугите и производите или организација на маркетингот.

Програмата на семинарот Управување со знаењето и со информациите е наменета за подготовка на менаџментот и одговорните лица за управување со знаењето и некласиицираните инфорамации во организациите.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • дефинирање на разликата меѓу „информацијата“ и „знаењето“

 • градење и одржување систем за управување со знаењето и информациите

 • изедначување на системот за управување со знаењето со корпоративната бизнис-стратегија

 • сигурност на информациите од документи и бази на податоци - контрола на пристапот

 • безбедност на информациите како менаџмент-процес, а не како технолошки процес

 • градење организација базирана на знаење

 • воведување модел на промени преку учење и управување со знаењето во организацијата

 • креирање визија и начин на комуникација кои ќе ја поддржат размената на знаење во организацијата

 • намалување на дефанзивноста и стравот од промените низ подобрени комуникациски вештини и стратегии

 • градење дух на тимска работа и соработка

 • вештини на активно слушање

 • ефективно водење состаноци

 • управување со лутина и негативни емоции

 • вештини на ефективно делегирање

Учесниците на семинарот ќе реализираат индивидуални и групни вежби, групни дискусии, групни активности и бизнис-симулации дизајнирани за постигнување ефективна едукација.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: +389 2 244 8077, 8134 факс: +389 2 244 8240

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
маркетинг-специјалист

тел.
(02) 2 448 077
факс.
(02) 2 448 240

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

распоред за курсеви февруари - мај 2012 (.pdf)

распоред за семинари ПРОЛЕТ 2012 (.pdf)

 

цени 2011/2012 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.