• ??????a
 • ??????
 • ?????
 • ?????????
 • ?????????
 • ?? ???
 • ???????

Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

  

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

25 часа:
13.850,00 де
нари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за авансни уплати за еден учесник

- попуст од 10%

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

 

19 - 21 јануари 2012

четврток: 16.30 - 21.30

петок: 16.30 - 21.30

сабота: 10.00 - 16.30

ГРУПА - јануари

19 - 21 јануари 2012

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

фонд на часови: 25 / ECVET-кредити: 1,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач:

Margit WENDELBERGER (CV, .pdf)

Management Trainer, Business Consultant
Managing Director MARCOM GesmbH , Vienna, Austria


Маргит Венделбергер работела повеќе години за Unilever Австрија и Unilever Јапонија, како и за Jackobs. Паралелно со основањето на својата консултантска фирма Marcom (Австрија), работи и за интернационални компании, особено на унгарскиот пазар. Има учествувано во маркетиншко позиционирање на разни брендови, како кафе-рестораните "Viva" или ланецот на бензиски пумпи OMV. Таа е сопственик и управител на консултантската фирма MARCOM.
www.marcom.at

јазик за реализација: германски
(со симултан превод на македонски)


Целна група

Обуката е наменета за менаџери, проект-менаџери, директори и извршители кои се задолжени за подготовка и реализација на менаџмент-стратегии и квалитетни проектни решенија.

Менаџирањето на квалитетот на процесите ги користи сите алатки со кои се обезбедува вашиот проект за да се реализира како што е планирано. Тоа претставува главна улога во планирањето на процесите и ги содржи клучните функции на менаџерот за време на реализацијата на проектот.


Цели на семинарот

Целта на обуката Проект-менаџмент стратегии е учесниците да се здобијат со потребното знаење за ефективно планирање, контрола и подобрување на квалитетот во поединечни процеси или проект-менаџмент процесите во организациите.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • корпоративна стратегија (поставување цели на компанијата, дефинирање на посебни оддели, специјализирање/предводник во одредена област, франшиза, трговија преку интернет

 • стандардизирани производи како основа за извоз

 • меѓусебно поврзување - градење мрежа

 • развивање нови производи и нови видови услуги

 • квалитетно планирање на проект (алатки и техники за квалитетно проектно планирање, процес на планирање, политика на квалитет, цели на проектот - бизнис-ниво и проектно ниво, процесни flow-дијаграми и креирање процесни мапи, финансиски аспекти на квалитетно планирање)

 • обезбедување алатки и тактики за мерење и мониторинг на реализацијата на проектот

 • управување со човечки ресурси (стратегија за човечки ресурси, мотивирање на вработените, интеркултурен менаџмент)

Обуката ќе ви помогне во проект-планирањето и развивањето на проект-менаџмент стратегии, градење систем за квалитет со цел имплементирање на проектниот план, избор на тактика за имплементирање на соодветна стратегија.

Со помош на оваа обука ќе ги надградите вашите проект-менаџмент способности за менаџирање на проектите во вашето претпријатие и/или успешно аплицирање и реализација на проекти во организации поддржани од фондовите на Европската Унија, домашни или интернационални компании, инвеститори, финансиски институции и организации.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Семинарот ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИИ ќе се реализира

од 19 до 21 јануари 2012 година

 

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.