kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ПЛАНИРАЊЕ, БУЏЕТИРАЊЕ И КОНТРОЛА НА ТРОШОЦИТЕ
 

прирачник

54 страници, 18 x 21 cm

подготвено од:

Анета Тодоровска

јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.