kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


МЕНАЏМЕНТ-ИНФОРМЦИСКИ СИСТЕМИ

прирачник

56 страници, 18 x 21 cm

Нина Угриновска
 

јазична редакција, дизајн и корица
Дејан Д. Николовски
 

 

СИГУРНОСТ  И КОНТРОЛА  НА ПРОЦЕСИТЕ  И ИНФОРМАЦИИТЕ

1       ИСТОРИЈА

2       ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

2.1         Клучни концепти

2.1.1          Доверливост

2.1.2          Интегритет

2.1.3          Достапност

2.1.4          Автентичност

2.1.5          Неотповикливост

2.1.6          Преглед на ИСМС  (менаџмент на безбедност на информациски систем) циклус

2.1.7          PDCA

2.2         Управување со ризик

2.2.1          Контрола

2.2.2          Внатрешна одбрана

2.2.3          Класификација на информациска безбедност

2.2.4          Контрола на пристап

2.2.5          Криптографија

2.2.6          Безбедно раководење

2.2.7          План за одговорност при настанување на инцидент

2.2.8          Управување со промени

2.3         Континуитет на бизнисот

2.3.1          Стратегија за опоравување од катастрофи

2.4         Закони и прописи

2.5         Стандардизација

2.6         Професионалност

2.7         Заклучок

БИЗНИС  ПРОЦЕС-МЕНАЏМЕНТ

1       ЖИВОТЕН ЦИКЛУС НА БИЗНИС ПРОЦЕС-МЕНАЏМЕНТ

1.1         Визија

1.2         Дизајн

1.3         Моделирање

1.4         Извршување

1.5         Мониторинг

1.6         Оптимизација

1.7         Ре-инженеринг

2       БПМ – ПРОДУКТИ И АЛАТКИ

2.1         Најдобри практики за БПМ

2.2         Користење на методологија базирана на фази

2.3         Креирање на процесна документација

2.4         Креирање на матрица за одлучување

2.5         Симулација, моделирање и тестирање

2.6         Ефективна комуникација

2.7         Мониторирање на процесите


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.