kosmokosmokosmokosmo
 


 

 

 


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

И МЕЃУНАРОДНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

практичен прирачник за финансиско
менаџирање според меѓународните
сметководствени стандарди


114
страни, 20,5 x 19,5 cm, полутврда подврска

дизајн: Дејан Д. Николовски

печатница: Ри-Графика, Скопје

Содржина на прирачникот:

 

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Меѓународно сметководство / Стандарди за финансиски извештаи IAS / IFRS         

Традиционални појдовни столбови на сметководството        

Меѓународна споредба на соодносот на коефициентите на долгови и вкупен капитал       

МЕЃУНАРОДНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ IAS

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ IFRS        

IASB  

Финансиски извештаи според IAS

Цел на финансиските извештаи   

Главни претпоставки        

IAS принципи         

Квалитативни карактеристики на финансиските извештаи    

Елементи на финансиските извештаи    

Појдовни столбови на сметководството според IAS интернационалните сметководствени стандарди        

Прифаќање на елементите на финансиските извештаи        

Мерење на елементите на финансиските извештаи    

Биланс        

Сопственост, производен погон и опрема        

Ослабување 

Објективна и употребна вредност         

Залиха на стока     

Непредвидени обврски и одредби         

Извештај за доход  

Приходи      

Трошок на продадената стока     

Извештај за капиталот на акционерите и извештај на прифатени загуби и добивки

Извештај за готовинските текови

Презентација на извештај за готовинските текови     

Директен метод на оперативните приливи и одливи на пари 

Индиректен метод на оперативни приливи и одливи на пари

Меѓународни стандарди за финансиски извештаи      

IAS стандарди        

УПРАВУВАЧКО СМЕТКОВОДСТВО       

Два различни системи на сметководството      

Варијабилни трошоци       

Фиксни трошоци     

Поединечни трошоци        

Општи трошоци      

Систем на пресметка на потполните трошоци   

Системи на пресметка на трошоците     

Пресметка по носители на трошоците    

Пресметка на успехот      

Придонес за покривање   

Пример за придонес за покривањеодлука за цена  

Пример за придонес за покривање - одлука за асортиман    

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ

Буџетирање на резултатите, пресметка на текот на капиталот и планиран биланс

Пример за структура на пресметката на текот на капитал    

Пример за пресметка на текот на капиталот - истражување на потребата од средства за плаќање и планираниот биланс    

Резултат од пресметка на текот на капиталот  

Резултат планиран биланс

Финансиски планови во споредба

Правила на финансирање на структурата на капиталот       

Leverage ефект позитивно

Leverage ефект негативно          

Управување на краткорочната ликвидност      

Пример за извештај за работен капитал - working capital reporting  

Бројки кои означуваат претовар umschlagskennzahlen

Менаџмент на работниот капитал - Working Capital    

ПРЕСМЕТКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Оценување на рентабилноста на инвестициите 

Видови на инвестиции      

Пример за инвестиции за надополнување во производството

Постапка на пресметката за инвестиции

Разлики помеѓу статичната и динамичната постапка  

Централни големини на динамичната пресметка на инвестицијата  

Готовина во оптек - Cash Flow     

Влијанија на една инвестиција на оптекот на готовината - Cash Flow       

Концепт на трошоци на опортунитетот   

Концепт на просечните трошоци на капиталот 

Споредба на каматите      

Растење и паѓање на каматите auf- und abzinsen       

Метода на вредност на капиталот: нето сегашна вредност НСВ - Net Present Value NPV    

Пример: метода на вредност на капиталот      

Пресметка на инвестицијата и инфлација        

Важни правила за инвестициските одлуки       

Пример за производство   

Резултатдинамична пресметка на инвестиција       

Интерна стапка на враќање: irr internal rate of return 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ     

Начелни можности за снабдување со капитал 

Преглед на внатрешно финансирање на едно претпријатие  

Преглед на надворешно финансирање на едно претпријатие

Критериуми за избор на формата на финансирање     

Разликување на туѓ и сопствен капитал

Банките го вкалкулираат ризикот         

Шема на калкулација на банката

Критериуми на проценка според Basel II

Обезбедување на кредитите       

Обезбедување на сопствен капитал      

Private Equity и ризичен капитал - Venture Capital      

Ризичен капитал - Venture Capital

Предуслови за ризичен капитал - Venture Capital       

Типичен процес на инвестирање до склучување на договор

Право на работливост - Due Diligence    

Акционерско друштво АД - предности   

Заем на претпријатиездружена меница - corporate bond   

Променливи заеми, препишување на променливите долгови, променливи облигации, конвертибилни меници - Convertible Bonds

Mezzanin-капитал - Mezzanine Capital     

Предности и мани од поглед на капиталот на бараното претпријатие       

Финансиско стратешки препораки


Авторски права © 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането. 

Copyright © 2003 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium  without the express written permission of COSMO Innovate Centar is prohibited.
 

дома      услуги      производи      работа      за нас      контакт
© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.