НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНАТА ОБУКА

Со завршување на обуката за сите предмети (Инвестициско планирање и менаџмент, Сметководство и Финансиско планирање и анализа), кандидатите добиваат сертификат за финансиски менаџер.

 

УСЛОВ ЗА УПИС 

Завршено минимум средно образование или високо образование од сите профили

 

ЦЕНА

110 часа:

16.760,00 денари 

(плаќање на
4 рати по 4.190,00 денари)

  • ??????a
  • ??????
  • ?????
  • ?????????
  • ?????????
  • ?? ???
  • ???????

(flyer, 224 KB)

 

ГРУПА - јуни

6 јуни 2012

 

ГРУПА - март

7 март 2012

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието. Менаџирањето на современите претпријатија е составено од низа процеси, тековни активности и акции, а развојот се остварува преку еден или повеќе паралелни проекти.

Финансирањето на проектите е збир на активности, со кои се утврдуваат потребните средства за реализација на еден инвестиционен проект и се обезбедуваат изворите со кои би се финансирал, односно финансискиот менаџмент ги усогласува износите на потребните средства со финансиските извори.

Обуката на учесниците ќе им понуди детална практична едукација за основните концепти на сметководството, за да можат многу подобро да ги менаџираат финансиите во инвестицијата и тековното работење. Обуката детално ги разработува темите за изготвување финансиски извештаи и следење на економската ефикасност на инвестицијата и тековното финансиско работење.

По завршување на обуката, учесниците ќе бидат во можност самостојно да подготват финансиска анализа на инвестициската програма и препорака за заклучна оценка за прифатливост на проектот. Анализата ќе опфати неколку аспекти: инвестициски вложувања во основни, обртни средства и останати вложувања со динамика на вложување и извори на финансирање на инвестицијата, обврски кон постојните и нови кредити, пресметка на параметрите и анализа на финансиската успешност.

Во пакетот ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ
се вклучени следниве модули:

60 часа / 4 кредити - повеќе...

20 часа / 1,5 кредити - повеќе...

30 часа / 2 кредити - повеќе...

На кандидатите за секој предмет од обуката им следува печатена литература:

Финансиско и сметководствено работење

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНАЏМЕНТ - практичен водич за мали и средни претпријатија

Финансиско планирање и анализа

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart, PC Pentium IV за секој кандидат, DSL интернет-конекција и LCD-проектор.

 

Почетокот на предавањата е од 6 јуни 2012 година

пријава

Обуката се реализира во четири месеци
- два
/три пати неделно во попладневни термини
меѓу 17.30-19.30 и 19.40-21.40 часот
-
во мали групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување

 

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

тел. (02) 244 8077,
075 438 576, фах. (02) 244

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

 

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

други тематски обуки на КОСМО

КОМЕРЦИЈА И ПРЕТПРИЕМИШТВО

Идејата дека добриот производ сам ќе се продаде е погрешна во денешниот комплексен пазар, каде техниките на маркетингот и продажбата се многу поважни од тоа колку добро производот ја врши својата функција.

повеќе...

Обуката за Деловен секретар помага во развојот на канцелариски вештини, вклучувајќи работа на компјутер, вербална и пишана комуникација, организација на канцеларија, состаноци и презентации, односи со јавност и менаџмент на време (time management).

повеќе...

Cosmo business-пакет

Досега немало подобро време за фокусирање кон малиот бизнис. Малите и средни претпријатија доминираат во современото бизнис-опкружување. Овој тематски обуки се фокусира на алатките потребни за водење мал бизнис кој треба да биде конкурентен на глобалниот пазар.

повеќе...

ФИНАНСИИ И ПРОЕКТ-МЕНАЏМЕНТ

Проект-менаџмент во денешно време е најбарана бизнис-вештина која преминува низ различни бизнис-области и професии: IT, здравство, финансии, телеком, производство. Ќе ги усовршите алатките за планирање, менаџмент-техниките и вештините на меѓучовечките односи.

повеќе...

Планирањето, финансирањето и менаџирањето во спроведувањето на омерцијални и донаторски проекти, активности или акции претставуваат интегрална целина. Таа е составена од низа процеси, активности и акции.

повеќе...

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието

повеќе...

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Cosmo business-пакет

Oбуката за менаџмент на енергетски ефикасни објекти е наменета за справување со предизвикот за одржување ниски трошоци додека цената на енергијата расте.

повеќе...

Енергетските заштеди се доволни разликата на цената на енергетските трошоци да ја исплатува имплементираната услуга и опрема за заштеда на енергијата преку кредит, лизинг или комбинации на финансиски инструменти.

повеќе...

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.