Цена
6 часа:
2.900,00 денари
(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца и повеќе пријавени учесници

- попуст од 10%

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата (најмалку три модули)

 

 

понеделник: 19.40 - 21.40 часот (x 2 предавања)

цена
2.900,00 денари
(на две месечни рати)

фонд на часови: 6 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Veysel Saraç и Владимир Матевски
ISCED 5А сертифицирани, согласно ISBE-препораките

(CV, тренери)

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата. 

сертификат: Финансиски извештаи - контрола и анализа


Финансиските показатели од работењето на претпријатијата и организациите се содржат во финансиските извештаи. Финансиските извештаи најчесто ги подготвуваат и толкуваат финансиски аналитичари или претставници од сметководството, но раководителите и менаџерите со толкување и примена на показателите од финансиските извештаи треба да носат одлуки за бизнисот, со кои ќе обезбедат ликвидност и развој, позиционирање на пазарот и издвојување од конкуренцијата.

Финансиските извештаи и финансиските показатели, кои се дел од физибилити студијата и бизнис планот, ги читаат инвеститорите, односно финансиските институции. Претставниците на претпријатијата и организациите, во комуникација со банкарските претставници и инвеститорите, секогаш треба да ги познаваат финансиските показатели, односно да ги толкуваат финансиските извештаи на своето деловно работење.


Правилното толкување на финансиските извештаи доведува до информации за трошоците и нивното влијание во секојдневното работење и овозможува планирајте и буџетирање на финансиските средства за наредниот период.


Цели на обуката

Целта на обуката е учесниците да ги совладаат методите на примена и толкување на финансиски извештаи за носење одлуки во тековното и идно работење на претпријатието и организацијата. Правилното толкување на финансиските извештаи ќе доведе до реални информации за трошоците и нивното влијание во секојдневното работење, што ќе придонесе за планирање и буџетирање на финансиските средства за наредниот период, обезбедување финансиски средства за тековно работење или дополнително инвестирање.

Програмата ќе се реализира во понеделник во ист термин во текот на целата година:

Финансиски анализи со Excel
(анализа на финансиски извештаи,
прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Модулите се реализираат

во понеделник

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.