• ??????a
 • ??????
 • ?????
 • ?????????
 • ?????????
 • ?? ???
 • ???????

Литература

Сите учесници на обуката ќе добијат печатена литература ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

  

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е успешно завршен писмен тест и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

Цена

8 часа:
3.850,00 де
нари

(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за авансни уплати за еден учесник

- попуст од 10%

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

 

21 април 2012 година

сабота: 10.00 - 16.00 часот

фонд на часови: 8 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Нина Угриновска

(CV, тренери)

ГРУПА - април

21 април 2012

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

сертфикат: ERP - избор, подготовка и воведување


Enterprise Resource Planning (ERP) ги интегрира интерните и екстерните менаџмент-информации во целата организација, вклучувајќи ги финансиите/сметководството, производството, сервисот, продажбата, односите со потрошувачи итн. ERP системите ја автоматизираат оваа активност преку интегрирана софтверска апликација. Целта на системот е да се следи и управува протокот на информациите меѓу сите бизнис-процеси внатре во организацијата и да се менаџираат информациите кон надворешноста.

Enterprise Resource Planning (ERP) претставува инвестиција која ги интегрира информациите и бизнис-процесите, што ќе доведе до тоа организацијата да стане поефикасна, да може да понуди подобра поддршка и услуга на клиентите и да ги намали трошоците.

Секоја организација е уникатна во функционирањето, макар што бизнис-процесите се, во основа, исти. ERP нуди можност за зачувување на уникатноста на функциите со добро подготвен план за имплементација и прилагоден софтвер. Доколку бизнис-процесите во организациите се веќе дефинирани преку ISO стандардите, ERP ќе ги интегрира во еден систем сите информации кои произлегуваат од стандардот, особено ако претходно се евидентирале преку записи во различни, односно одделни софтвери (понекогаш и како рачни записи) во различни сектори или подружници.


Цели на семинарот

Целта на семинарот е одговорните лица во малите и средни претпријатија, но и во поголемите претпријатија и организации, кои размислуваат и/или планираат воведување ERP систем, да се подготват и насочат пред својата инвестиција во ERP технологијата, за да се спречат грешките кои најчесто се случуваат при вакви имплементации.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • дефиниција за ERP

 • историски поглед и потреба од ERP

 • митови и факти за ERP

 • предности и недостатоци на ERP

 • оправданост на инвестицијата за ERP

 • ERP за мали и средни претпријатија

 • ефекти и суштина на ERP

 • важност на ERP

 • планирање и влијание врз бизнисот

 • причини за потребата од ERP

 • придобивки од ERP

 • избор на решение и имплементација

 • организација на бизнис-процеси и дефинирање задолженија

 • реорганизација на бизнис-процесите (Business Process Reengineering)

 • менаџирање на промени

 • враќање на инвестицијата

 • успешни и неуспешни имплементации (Case Studies)

Учесниците на семинарот ќе реализираат индивидуални и групни вежби, групни дискусии, групни активности и бизнис-симулации, дизајнирани за постигнување ефективна едукација, а со завршување на семинарот кандидатите ќе можат:

 • да ја разберат потребата за избор на соодветен ERP систем, односно донесувањето на стратешка одлука

 • да ги научат основите елементи на овие системи

 • да ја увидат потребата од дефинирани бизнис и менаџмент-процеси во своите организации пред воведувањето на ERP

 • да се насочат кон избор на соодветен ERP систем и начин и стратегија на имплементација

 • да се запознаат со локални и интернационални софтверски решенија кои можат да се употребат за имплементација на ERP

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

 

Обуката ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

ќе се реализира на

21 април 2012 година

 

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.