ЦЕНА

5.200,00 денари
(плаќање на две рати)

 

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Литература

сите учесници на обуката ќе добијат прирачник ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

вторник: 17.30 - 19.30 часот (x 5 предавања)

цена:

5.200,00 денари (на две месечни рати)

ГРУПА - септември

19 септември 2017

 

Пријавување

Пријавувањето се реализира со пополнување на пријава и доставување на e-mail, на факс (02) 244 8134 или на адресата на КОСМО Иновативен Центар, бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје.

 

Со почетокот на наставата, кандидатите потпишуваат „договор за обука“, со што се потврдува пријавата за обуката и се резервира место во групата.

 

фонд на часови: 15 / ECVET-кредити: 1
(еден наставен час - 40 минути)

предавач: Александра Арсовска Белчовска
ISCED 5А сертифициран, согласно ISBE-препораките

(CV, тренери)

сертификат: Деловна комуникација


Комуникациските вештини се од суштинско значење за напредување во кариерата во речиси секоја професијата. Важно е да ги унапрдувате вашите комуникациски вештини за да ја зголемите продуктивноста. Оние со одлични комуникациски вештини ја пренесуваат својата порака јасно и ефективно. Намалување на конфликтите и зголемување на продажбата се постигнува со подобрената способност за комуникација.


Цели на семинарот

Обуката е развиена со цел да ги унапреди комуникациските вештини на професионалците, оние кои работат со странки или во услужни дејности, презентерите и продавачите да ја подобрат нивната култура на бизнис комуницирање и односи со клиенти и потрошувачи.

Обуката се реализира низ вежби, дискусии, предавања.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

  • Култура на комуницирање и градење односи на соработка

  • Главни елементи на вербалната и невербалната комуникација

  • Комуникациски бариери

  • Основни правила на вешта дискусија

  • Деструктивна и конструктивна критика

  • Конфликти и видови конфликти

  • Вештини на преговарање

  • Тим и тимска работа

Семинарот ќе ви помогне да развиете активен и професионален стил на комуникација, што ќе доведе до позитивни ефекти и унапредување на комуникациската култура во вашата организација.

Претпријатијата кои директно комуницираат со клиенти знаат дека љубезен, пријателски однос помага да се изгради на лојалноста на клиентите и да се зајакнат продажните односи. Телефонскиот повик често создава позитивен прв впечаток и поттикнува добра волја за понатамошна соработка и комуникација.

Ефикасна комуникација не значи само користење на говорот – комуникацијата значи и читање на говорот на телото на друго лице и испраќање на вашата порака до соговорникот на вистинскиот начин. Способноста да се поврзе говорот на телото со пораката која се пренесува е карактеристика на секој професионалец во бизнис комуникацијата.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

Семинарот

ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

ќе започне од

19 септември 2017 година

 

пријава

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.