• Почетна
 • Услуги
 • Обуки
 • Производи
 • Референци
 • За нас
 • Контакт

ЦЕНА

4.450,00 денари

(плаќање на две рати)

МОЖНОСТ
ЗА ПОПУСТ

за двајца пријавени учесници

- попуст од 20%,

за тројца и повеќе учесници

- попуст од 30%

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

 

Метод на настава

интерактивни техники на ангажирано поучување и учење

 

Услов за добивање сертификат е активно учество на обуката и регистрирано присуство на 70% од наставата

 

 

понеделник: 19.40 -21.40 (x 4 предавања)

фонд на часови: 12 / ECVET-кредити: 0,5
(еден наставен час - 40 минути)

предавач:
Билјана Митевска

ГРУПА - мај

9 мај 2016

 

ГРУПА - април

13 април 2016

 

ГРУПА - март

15 март 2016

 

Пријавување
и информации

(02) 244 8077

075 438 576

факс: (02) 244 8134

contact@cosmoinnovate.com.mk

 

сертификат: Буџетско сметководство


Со Законот за сметководство на буџетот и буџетските корисници се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доставувањето и финансиските извештаи и други прашања во врска со сметководството на Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите и фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите.

Со Законот за сметководтво на непрофитните организации се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доставувањето и финансиските извештаи и други прашања во врска со сметководство на стопанска интересна заедница, здруженија на граѓани и фондации, други облици на здружување, како и странски и меѓународни невладини организации, хуманитарни организации и здруженија, и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.


Цели на семинарот

Целта на семинарот е учесниците кои го познаваат сметководството во правните стопански субјекти - мали и средни претпријатија, да се здобијат со знаења во врска со организацијата на сметководствениот систем во јавниот сектор - државниот сектор и непрофитните организации и да ги надополнат практичните вештини за водење на т.н.државно сметководство и сметководство на непрофитни организации согласно законските норми.


Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

 • Годишен Буџет на институциите и организациите

 • Разгледување на Буџетот по програми и ставки

 • Разгледување на повеќе типови жиро сметки во јавните институции

 • Утврдување на разликите од основното сметководство, во буџетското сметководство

 • Изготвување налози и начин на доставување на истите до Трезор

 • Буџет – Трезор – Реализација

Учесниците на семинарот ќе се здобијат со практични вештини во државното финансиско известување, детерминирањето на трошоците во државните и непрофитните организации, буџетско сметководсто и известување, сметководството на непрофитни организации, примената на меѓународните сметководствени и ревизорски стандарди во јавниот сектор.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart и LCD-проектор

Семинарот
БУЏЕТСКО СМЕТКОВОДСТВО

ќе се реализира од

9 мај 2016 година

ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ 

КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул. Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија

телефон: (02) 244 8077, 075 438 576, факс: (02) 244 8134

e-mail: contact@cosmoinnovate.com.mk

контакт-лице
Христина Софеска
информации/пријави

тел.
(02) 244 8077; 075 438 576
(02) 244 8134

 

кредит-систем ECTS

 

кредит-систем ECVET

 

Закон за образование на возрасните (.pdf)

 

 

ценовник 2017/2018 (.pdf)

почетна      услуги      обуки      производи      референци      работа      за нас      контакт

© 2003 КОСМО Иновативен Центар. Сите права задржани.